PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 1 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: TOÁN 8 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau: a) 3x − 7 = 5. b) x + 1 x − 1 − 3x + 1 x 2 − x = 1 x . c) |x − 4| + 3x = 5. Bài 2 (2,0 điểm). a) Cho bất phương trình: x − 1 3 − x 2 > 1 3 . Giải bất phương trình trên và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. b) Tính thể tích cuả hình lăng trụ đứng. Biết chiều cao 8 cm, đáy là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 4 cm và 5 cm. Bài 3 (1,5 điểm). Hai khối 8 và khối 9 của một trường cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi khối trồng số cây như nhau. Mỗi học sinh khối 8 trồng được 8 cây, mỗi học sinh khối 9 trồng được 9 cây. Tính số cây mỗi khối trồng được. Biết rằng số học sinh khối 8 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 10 em. Bài 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HD vuông góc với AB (D thuộc AB). Gọi I là giao điểm của AH và CD. đường thẳng BI cắt AC tại K. Chứng minh: a) 4ADH v 4AHB. b) AD · AB = HB · HC. c) K là trung điểm của AC. Bài 5 (1,0 điểm). Tìm giá trị của m để phương trình mx − x − m − 1 = 0 có nghiệm dương và nhỏ hơn 1. HẾT 8