TRƯỜNG THCS PHẠM TRẤN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: VẬT LÍ 9
Thời gian làm bài: 45’ (Đề gồm 01 trang)
Ngày kiểm tra: 15 / 06 / 2020

Câu 1. (1,5 điểm): 
Nếu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.

Câu 2. (2,0 điểm): 
Cuộn sơ cấp máy biến áp có 4000 vòng, hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là 220V, hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 9V. Tính số vòng dây cuộn thứ cấp.

C©u 3. (1,0 ®iÓm) ): 
Ông Bình chỉ nhìn rõ các vật cách mắt không quá 60cm, ông Hòa nhìn rõ các vật cách mắt 25cm và ở xa vô cực, ông An chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 40cm trở lên. Ông nào mắt bình thường? Ông nào bị cận? Ông nào bị mắt lão?
Câu 4. (5,5 điểm):  
Cho vật sáng AB  đặt vuông góc với trục 
chính xy và ảnh của nó là A'B' như hình vẽ .
a. A'B' là ảnh thật hay ảo ? Vì sao?
b. Thấu kính đã cho là hội tụ hay phân kỳ ?
c. Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O
và tiêu điểm F, F'' của thấu kính trên .
d. Giả sử thấu kính trên có tiêu cự 15 cm, vật sáng AB đặt cách thấu kính một khoảng 10cm. Hãy tính khoảng cách từ ảnh của vật đến thấu kính.


--------------------------- Hết ----------------------------

Họ và tên thí sinh: ....................................................... Số báo danh: ..................
Chữ kí của giám thị 1: .................................... Chữ kí giám thị 2: .......................