TRƯỜNG THCS PHẠM TRẤN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: VẬT LÍ 9

Thời gian làm bài: 45’ (Đề gồm 01 trang)

Ngày kiểm tra: 15 / 06 / 2020

Câu 1. (1,5 điểm): 

Cấu tạo và hoạt động máy phát điện xoay chiều?


Câu 2. (2,0 điểm):

Nêu nguyên nhân gây hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện, viết công thức tính công suất hao phí điện năng và biện pháp làm giảm điện năng hao phí?


Câu 3. (1,0 điểm): 

Nêu biểu hiện tật cận thị của mắt và cách khắc phục tật đó?


C©u 4 (5,5 ®iÓm):

Cho vËt s¸ng AB  ®Æt vu«ng gãc víi 

trôc chÝnh xy vµ ¶nh cña nã lµ A'B' nh­ 

h×nh vÏ . 

a) A'B' lµ ¶nh thËt hay ¶o, t¹i sao?

b) H·y cho biÕt thÊu kÝnh ®· cho lµ thÊu kÝnh g×?

V× sao.

c) B»ng c¸ch vÏ h·y x¸c ®Þnh quang t©m, tiªu 

®iÓm cña thÊu kÝnh?


d) Thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm, vật sáng AB đặt cách thấu kính một khoảng 12cm. Tính khoảng cách từ ảnh A'B' đến thấu kính,


--------------------------- Hết ----------------------------


Họ và tên thí sinh: ....................................................... Số báo danh: ..................

Chữ kí của giám thị 1: .................................... Chữ kí giám thị 2: .......................