Trường THCS Ba Lòng              BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 6
                                                                               Năm học: 2018 – 2019
Lớp: 6.....                                            Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:……......................................Ngày kiểm tra:.............., ngày trả bài: …..........
                     Điểm Lời phê của thầy giáo
Bằng số Bằng chữ
Đề lẽ
Câu 1. (2,0 điểm)
        a. Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
        b. So sánh sự khác nhau về sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí.

Câu 2. (2,0 điểm)
        a.Thế nào gọi là sự bay hơi? Cho ví dụ?
        b.Thế nào gọi là sự ngưng tụ? Cho ví dụ?

Câu 3. (2,0 điểm)
  a. vì sao xung quanh ly nước đá trên bàn, bao giờ củng có những giọt nước bám vào?
  b. Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi mặt trời lên sương mù lại tan

Câu 4 (2,0 điểm). Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
a. Đa số các chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì ……..ở nhiệt độ đó
b. Băng phiến nóng chảy ở ……………Nhiệt độ này gọi là ……………………..của băng phiến. Trong quá trình………………………nhiệt độ của băng phiến không thay đổi
c. Trong nhiệt giai Xunxiút, nhiệt độ của ………………………………….là ooC của ………………1000C.
Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ của ……………..là 32oF của ……………………………2120F

Câu 5. (2,0 điểm) Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào một cốc thuỷ tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau:
Thời gian(phút) 0 3 6 8 10 12 14 16
Nhiệt độ (oC) -6 -3 0 0 0 3 6 9
       a. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.
       b. Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy?