SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT PHAN ĐĂNG LƯU KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 5. (2.0 điểm) Giải các phương trình lượng giác sau: a) sin3x 3 cos3x 2   ; b)     2 4sin 5x 2(1 3)sin 5x 3 0     ; c) sin 3x cosx cos 3 x sinx 0     . Câu 6. (1.0 điểm) Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5? Câu 7. (1.0 điểm) a) Biết hệ số của số của 2 x trong khai triển   1 4x n  là 160. Tìm n. b) Từ khai triển biểu thức  17 2x 3  thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức đã nhận được. Câu 8. (1.0 điểm) Tính 2 3 B = A C x x  , biết P 120 x  . Câu 9. (1.0 điểm) Nhân dịp năm mới, Tổ trưởng tổ lí của một trường THPT có 10 bao lì xì loại 200 ngàn đồng cho mỗi bao lì xì và 20 bao lì xì loại 100 ngàn đồng cho mỗi bao lì xì. Một giáo viên nữ đẹp được chọn ngẫu nhiên 3 bao lì xì, tính xác suất để a) được 3 bao lì xì loại 200 ngàn đồng; b) được ít nhất một bao lì xì loại 200 ngàn đồng. Câu 10. (3.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD, có ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm các đoạn SC và N là trọng tâm tam giác ABC. Trên đoạn SD lấy điểm J sao cho SJ = 2JD . a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD); (SAC) và (SBD); b) Tìm giao điểm I của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN); c) Chứng minh đường thẳng SB song song mặt phẳng (AMN); d) Chứng minh đường thẳng CJ song song mặt phẳng (AMN).