SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT LÊ QUÝ ĐÔN KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1,0 điểm) Giải phương trình sau: 2 3 sin2 2cos 2 x x   Câu 2. (1,0 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển sau: 12 4 2 3 2x x        với x  0 . Câu 3. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x thỏa: 3 1 1 1 14( 1) x A C x x x       . Câu 4. (1,0 điểm) Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy gồm 8 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 8 học sinh trường A và 8 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho bất cứ 2 học sinh nào ngồi đối diện nhau thì khác trường với nhau? Câu 5. (1,0 điểm) Hộp thứ nhất có 2 bi đỏ và 10 bi vàng, hộp thứ hai có 8 bi đỏ và 4 bi vàng. Lấy từ mỗi hộp 3 viên bi. Tính xác suất để 6 bi được chọn có đủ hai màu. Câu 6. (1,0 điểm) Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lập các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số trong các số đó. Tính xác suất để số được chọn là số tự nhiên chẵn, có đúng hai chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau? Câu 7. (4,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi G, H lần lượt là trọng tâm tam giác ACD và tam giác SAB. a) Tìm giao tuyến của các mặt phẳng (HCD) và (SAB). b) Chứng minh GH // (SAD). c) Tìm điểm I là giao điểm của (AGH) với SC. d) Gọi (P) là mặt phẳng qua G và song song với AB, SD. Mặt phẳng (P) cắt AD, SA, SB BC lần lượt tại P, Q, R, F. Tứ giác PQRF là hình gì? e) Gọi T là giao điểm của SA và IO. Tính tỉ số TA SA .