SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT KHAI MINH KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1.0 điểm) Cho hai tập hợp A 0;1;2;4;7;9;11    và B 2; 1;0; 2;4;9      . Tìm các tập hợp A B ; A B ; A \ B ; B \ A   ? Câu 2. (2.0 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2x 3 3x 2    b) x 1 x 1 1     c) 2x 3y 4 3x 4y 11         d) x 3y z 8 2x y 4z 4 3x y 2z 1                 Câu 3. (1.5 điểm) Cho parabol   2 P : y x 4x 3    . a) Vẽ đồ thị của parabol (P) ? b) Tìm giao điểm của parabol (P) với trục hoành bằng phương pháp tính? Câu 4. (1.0 điểm) Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:   2 2 x 2 m 1 x m 5 0      Câu 5. (1.0 điểm) Một tam giác vuông có độ dài cạnh dài nhất lớn hơn độ dài cạnh thứ hai là 2m, độ dài cạnh thứ hai lớn hơn độ dài cạnh ngắn nhất là 23m . Tính diện tích của tam giác vuông đó? Câu 6. (1.5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho a ( 3; 4) , b 8 ; 6 , c 18 ; 10           a) Tính các tích vô hướng: a .b   và a .c   ? b) Tính giá trị biểu thức :     2 2 S a b a b         ? c) Hãy phân tích vectơ c  theo hai vectơ a  và b  ? Câu 7. (2.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ABC với A 2 ; 4 ,B 2 ;1 ,C 4; 2        . a) Tính chu vi ABC? (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ nhất) b) Tìm tọa độ trọng tâm G và trực tâm H của ABC?