SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT HÙNG VƯƠNG KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2.0 điểm) Cho hàm số 2 y x x    6 5 có đồ thị là Parabol (P). a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số. b) Dựa vào đồ thị (P), tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ – 1; 5]. Câu 2. (1.0 điểm) Giải và biện luận phương trình:   2 m x m x – 5 – 2 –  Câu 3. (1.0 điểm) Định giá trị của tham số m để phương trình   2 x m x m – 2 1 4 0    có hai nghiệm phân biệt 1x , 2 x thoả 1 2 x x   2 0 . Câu 4. (2.0 điểm) Giải phương trình, hệ phương trình sau a) 2 3 9 1 2 x x x     . b) 2 2 2 4 x xy y x y xy          . Câu 5. (4.0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(9; 8), B(1; 2) và C(– 2; 6). a) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC. b) Chứng minh tam giác ABC vuông tại B. c) Tìm toạ độ tâm I và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. d) Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm B lên đường thẳng AC.