SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT HOÀNG HOA THÁM KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1,0 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số 2 y x x   4 Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình: 2 x x x      4 5 4 17 0 Câu 3. (1,0 điểm) Định m để phương trình  2 m x x m     1 4 1 vô nghiệm. Câu 4. (1,0 điểm) Cho 3tan 5 0, x   x là góc tù. Tính giá trị biểu thức 2 4cos . sin  x P x Câu 5. (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y x x      3 (5 2 ) với 5 3; . 2        x Câu 6. (1,0 điểm) Giải phương trình: 2 x x x     4 5 1. Câu 7. (1,0 điểm) Giải phương trình: 2 x x x x         4 9 2 5 36 13. Câu 8. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với A B C       2; 1 , 3;2 , 0;3  . a) Tìm tọa độ điểm N sao cho ABCN là hình bình hành. b) Tìm tọa độ điểm H là giao điểm của đường thẳng AB và trục tung. Câu 9. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC biết A B     1;1 , 3;1 và C   2;4 . Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC