PHÒNG GD ĐT NAM ĐÀN TRƯỜNG THCS KIM LIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN MÔN TOÁN 8 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I. NĂM HỌC 2020-2021 I. MA TRẬN NHẬN THỨC Chủ đề Số tiết Mức độ nhận thức Trọng số Số câu Điểm 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1,2 3,4 1.Hằng đẳng thức 7 2.1 2.1 2.1 0.7 5.25 5.25 5.25 1.75 1.05 1.05 1.05 0.35 2. Phân tích đa thức thành nhân tử 6 1.8 1.8 1.8 0.6 4.5 4.5 4.5 1.5 0.9 0.9 0.9 0.3 3. Nhân, chia đa thức 7 2.1 2.1 2.1 0.7 5.25 5.25 5.25 1.75 1.05 1.05 1.05 0.35 4. Trục đối xứng, tâm đối xứng, đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. 6 1.8 1.8 1.8 0.6 4.5 4.5 4.5 1.5 0.9 0.9 0.9 0.3 5. Tứ giác; các tứ giác đặc biệt; đường trung bình của tam giác, của hình thang: trung tuyến của tam giác vuông 14 4.2 4.2 4.2 1.4 10.5 10.5 10.5 3.5 5.1 5.1 5.1 0.7 TỔNG 40 12 12 12 4 Chủ đề Số tiết Số câu Làm tròn Số câu Điểm 1 2 3 4 1 2 3 4 1+2 3+4 1.Hằng đẳng thức 7 1.05 1.05 1.05 0.35 2 0 3 0 1 1.5 2. Phân tích đa thức thành nhân tử 6 0.9 0.9 0.9 0.3 0 2 1 1 1 1 3. Nhân, chia đa thức 7 1.05 1.05 1.05 0.35 0 2 0 1 1 0.5 4. Trục đối xứng, tâm đối xứng, đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. 6 0.9 0.9 0.9 0.3 1 0 0 0 1 0 5. Tứ giác; các tứ giác đặc biệt; đường trung bình của tam giác, của hình thang: trung 14 5.1 5.1 5.1 0.7 1 1 1 0 2 1 Làm tròn số câu tuyến của tam giác vuông TỔNG 40 12 12 12 4 4 5 5 2 6 4 II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng 1.Hằng đẳng thức Nhận biết được hằng đẳng thức Vận dụng được hằng đẳng thức trong một số dạng toán: tìm cực trị, tính nhanh, tìm x,… Số câu Số điểm Tỉ lệ% 2 1 10% 3 1,5 15% 5 2,5 25% 2. Phân tích đa thức thành nhân tử PTĐT thành nhân tử bằng các phương pháp cơ bản Vận dụng được PTĐT thành nhân tử bằng nhiều phương pháp, giải toán.. Vận dụng được PTĐT thành nhân tử giải toán tìm cực trị, tìm x, chứng minh … Số câu Số điểm Tỉ lệ% 2 1 10% 1 0,5 5% 1 0,5 5% 4 2 20% 3. Nhân, chia đa thức Hiểu và nhân , chia được đa thức cho đa thức Vân đụng được tìm điều kiện của a để đa thức A chia hết cho đa thức B Số câu Số điểm Tỉ lệ% 2 1 10% 1 0,5 5% 3 1,5 20% 4. Trục đối xứng, tâm đối xứng, đường thẳng song song với một Biết trục đối xứng, tâm đối xứng của các hình đường thẳng cho trước. Số câu Số điểm Tỉ lệ% 1 1 10% 1 1 10% 5. Tứ giác; các tứ giác đặc biệt; đường trung bình của tam giác, của hình thang: trung tuyến của tam giác vuông Nhận biết được các loại tứ giác Vẽ được hình. Hiểu được tính chất của các đường Vận dụng chứng minh tứ giác đặc biệt Số câu Số điểm Tỉ lệ% 1 1 10% 1 1 10% 1 1 10% 3 3 30% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 4 3 30% 5 3 20% 5 3 30% 2 1 10% 16 10 100% III. ĐỀ KIỂM TRA PHÒNG GD &ĐT NAM ĐÀN TRƯỜNG THCS KIM LIÊN ĐỀ KIỂM TRA GIŨA KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề số 1 Câu 1:(1 điểm) Em hãy hoàn thành các hằng đẳng thức sau: a) (A + B)2 = b) A2 – B2 = Câu 2:(1 điểm) Tính nhanh: a) 172 – 14.17 + 49 b) 20212 - 20202 Câu 3:(2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 3x – 6 b) x 2 – 4x + 4 c) x 2 – y2 + 5x - 5y d) 8(x + y + z)3 - (x + y)3 - (y + z)3 - (z + x)3 . Câu 4:(1 điểm) Thực hiện phép tính: a) 3a(2a + b) b) (4a5 -12a3 + 6a2 ) : 2a2 Câu 5:(1 điểm) a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 9x2 + y2 -6x + 5 b) Tìm a để đa thức 2x3 - 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 1 Câu 6:(1 điểm) Trong các hình sau: Hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi hình nào chỉ có tâm đối xứng mà không có trục đối xứng? Câu 7:(3 điểm) Cho tam giác ABC, Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. a) Tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao? b) Lấy điểm E đối xứng với M qua N. Hỏi tứ giác AECM là hình gì? Hãy chứng minh điều đó. c) Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để AECM là hình chữ nhật? Vì sao? -------------------------------Hết-------------------------------- Chú ý: Giám thị không giải thích gì thêm PHÒNG GD &ĐT NAM ĐÀN TRƯỜNG THCS KIM LIÊN ĐỀ KIỂM TRA GIŨA KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề số 2 Câu 1:(1 điểm) Em hãy hoàn thành các hằng đẳng thức sau: a) (A + B)2 = b) A2 – B2 = Câu 2:(1 điểm) Tính nhanh: a) 162 – 12.16 + 36 b) 20212 - 20202 Câu 3:(2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 2x – 6 b) x 2 – 2x + 1 c) x 2 – y2 + 5x - 5y d) (x - y)3 + (y - z)3 + (z - x)3 . Câu 4:(1 điểm) Thực hiện phép tính: a) 5a(2a + b) b) (9a5 -12a3 + 6a2 ) : 3a2 Câu 5:(1 điểm) a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 16x2 + y2 - 8x + 7 b) Tìm a để đa thức 3x3 - 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x - 1 Câu 6:(1 điểm) Trong các hình sau: Hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thang, hình nào có cả tâm đối xứng và có trục đối xứng? Câu 7:(3 điểm) Cho tam giác ABC , trung tuyến AD. Vẽ từ D các đường thẳng song song với AC và AB, chúng cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E và F a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao? b) Cho BC = 10cm, tính độ dài đường chéo EF. c) Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để tứ giác AEDF là hình thoi? Vì sao? -------------------------------Hết-------------------------------- Chú ý: Giám thị không giải thích gì thêm IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1: Câu Ý Nội dung Điểm 1 a (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 0,5 b A2 – B 2 = (A + B) (A – B) 0,5 2 a 172 – 14.17 + 49 = (17 – 7)2 = 102 = 100 0,5 b 20212 - 20202 = (2021 -2020)(2021+2020) = 4041 0,5 3 a 3x – 6 = 3(x -2) 0,5 b x 2 – 4x + 4 = (x -2)2 0,5 c x 2 – y 2 + 5x - 5y = (x- y)(x + y) + 5(x-y) = (x –y)(x+y+5) 0,5 d 8(x + y + z)3 - (x + y)3 - (y + z)3 - (z + x)3 . Đặt x + y = a, y + z = b, z + x = c thì a + b + c = 2(x + y + z). Đa thức đã cho có dạng : (a + b + c)3 - a3 - b3 - c3 (a + b + c)3 - a3 - b3 - c3 = [(a + b) + c]3 - a3 - b3 - c3 = (a + b)3 + c3 + 3c(a + b)(a + b + c) - a3 - b3 - c3 = (a + b)3 + 3c(a + b)(a + b + c) - (a + b)(a2 - ab + b2 ) = (a + b)[(a + b)2 + 3c(a + b + c) - (a2 - ab + b2 )] = 3(a + b)(ab + bc + ca + c2 ) = 3(a + b)[b(a + c) + c(a + c)] = 3(a + b)(b + c)(c + a). Theo cách đặt ta có: 8(x + y + z)3 - (x + y)3 - (y + z)3 - (z + x)3 = 3(x + 2y + z)(y + 2z + x)(z + 2x + y) 0,5 4 a 3a(2a + b) = 6a2 + 3ab 0,5 b (4a5 -12a3 + 6a2 ) : 2a2 = 2a3 – 6a + 3 0,5 5 a A = 9x2 + y2 -6x + 5 = [(3x)2 – 6x + 1] + y2 +4 = (3x – 1)2 + y2 + 4 Ta có: (3x – 1)2 ≥ 0, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = y2 ≥ 0, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi y = 0 Khi đó: A 2 ≥ 4, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = và y = 0 Vậy minA = 4, khi và chỉ khi x = và y = 0 0,5 b (2x3 - 3x2 + x + a): (x + 1) = 2x2 – 5x + 6 dư a - 6 Để có phép chia hết thì a – 6 = 0 khi a = 6 0,5 6 Hình bình hành 1 7 Hình N M E B C A 0,5 a Tứ giác BMNC là hình thang vì: MN là đường trung bình của ∆ABC nên MN//BC 1 b Tứ giác AECM là hình bình hành vì: Có hai đường chéo AC cắt ME tại trung điểm N của mỗi đường 1 c Để AECM là hình chữ nhật: thì ∆ABC phải cân tại C để CM vừa là trung tuyến vừa là đường cao, suy ra = 900 như vậy tứ giác AECM là hình bình hành có = 900 là hcn 0,5