ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

MÔN TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút


Bài 1 (2, 5 điểm): Cho biểu thức


2

2

x 1 x 5 2x 10 P : 1

x 9 x 3 3 x x 3

     

               


với x 3,x 3,x 7     


a) Rút gọn P

b) Tính P khi x 1 2  

c) Tìm x để x 5 P

6

 


Bài 2 (2 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình

Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất một lô hàng, theo đó mỗi giờ phải

làm 30 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi giờ tổ chỉ sản xuất được 27 sản phẩm,

do đó tổ đã hoàn thành lô hàng chậm hơn so với dự kiến 1 giờ 10 phút. Hỏi

số sản phẩm mà tổ sản xuất theo kế hoạch là bao nhiêu?

Bài 3 (1, 5 điểm): Giải các phương trình sau

a)    2 9x 3 3x 1 2x 3     b)  

3x 1 4x 3 3

x 5 x x x 5

    


Bài 4 (3 điểm): Cho ABC vuông tại A, đường cao AH.

a) Chứng minh ABC đồng dạng với HBA,từ đó suy ra AB.AH BH.AC 

b) Tia phân giác của góc ABC  cắt AH tại I. Biết BH = 3cm, AB = 5cm.

Tính AI, HI

c) Tia phân giác góc HAC  cắt BC tại K. Chứng minh IK // AC.

Bài 5 (1 điểm):

Cho x >0. Tìm giá trị nhỏ nhất của


2 x 3 S