ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Toán lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Bài 1. Chọn câu trả lời đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời
đúng
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình bậc nhất một ẩn là:
A. 2 7 0
x
  B. 0x 5 0   C. 2 x 1 0   D. 3 x 1 0
2
 

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình 4 7
2x 3 3x 5    là:

A. 3
x
2
 B. 5
x
3
 C. 3
x
2
 hoặc
5
x
3
 D. 3
x
2
 và

5
x
3
Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình
tương đương với phương trình 2x 6 0  
A. x 3 B. 1 1 2x 6
x 1 x 1
      C.    2 x 1 x 3 0    D.

x 3 0  
Câu 4: Tập nghiệm của phương trình  
2
x 5 25   là:

A. S 0; 10     B. S C. S 10    D. S 0  
Bài 2. Các khẳng định sau đúng hay sai?
Câu 1: Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau
Câu 2: MNP EGF thì MN EG
NP FG 

Câu 3: Cho A 'B'C ' đồng dạng với ABC với tỉ số đồng dạng là k 3  khi đó
tỉ số chu vi ABC so với chu vi A 'B'C ' là 3.
Câu 4: ABC có AM là tia phân giác của góc A thì AB MC
AC MB 

II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Giải các phương trình sau
a) 2x 3 x 1 x 2
4 3
     c) 2 2 3(x 1) x 1 0    

b) 2
x 1 5 12 1
x 2 x 2 x 4
  
   d)

2 2x 1 x x 3 5x 2 1
2 x 1 2 2x
        

www.mathx.vn Toán lớp 8

Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu
Hotline: 091.269.8216 4
Bài 2 (2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 50
km/h. Lúc về ô tô chạy với vận tốc 40 km/h. Do đó thời gian đi ít hơn thời
gian về là 36 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 3 (3, 5 điểm):
Cho tam giác ABC, có  o A  120 , phân giác AD. Trên nửa mặt phẳng bờ là
đường thẳng BC không chứa A. Dựng tia Bx tạo với BC một góc  o CBx  60 và
cắt AD ở E. Chứng minh rằng:
a) ΔADC ∽ ΔBDE và AE.BD = AB.BE
b) ΔABD ∽ ΔCED và ΔEBC đều.
c) BC.AE = AB.EC+AC.BE
d) AD AB AC
 
1 1 1
Bài 4 (0, 5 điểm): Giải phương trình 4 3 x 3x 6x 4 0