UBND QUẬN TÂN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ ANH XUÂN NĂM HỌC: 2019 – 2020 Môn: Toán 8 (2 buổi) – Đề B Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) -------------------------------- Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính a)   2 2 9 2 7 x y xy y xy   . b) x x x     4 2 5 3   . Bài 2: (2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 20 8 x x y y y x        b) 2 y xy y x    3 6 18 c) 2 2 y y x    14 25 49 Bài 3: (2đ) a) Tìm x , biết 2 x    8x 9 0 b) Chứng minh giá trị của biểu thức 2 A x x    6 14 luôn dương với mọi giá trị của biến x . Bài 4: (3đ) Cho tam giác ABC có O là trung điểm của cạnh AC . Trẹn tia BO lấy điểm D sao cho OD OB  a) Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành. b) Trên cạnh BC lấy các điểm M , N sao cho BM MN NC   . Tia NO cắt AD , AB lần lượt tại I và K . Chứng minh AI NC  và AM song song với IN . Bài 5: (1đ) Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A , B bị ngăn cách bởi một hồ nước người ta đóng các cọc tại các vị trí A , B , M , N , O như hình vẽ và đo được MN  45 m. Tính khoảng cách AB biết M , N lần lượt là trung điểm OA, OB . Họ và tên học sinh: ......................................................................................... Lớp: .................................... Số báo danh: ...................................................... --------------- HẾT --------------- Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài, giám thị coi thi không giải thích gì thêm./.