KIỂM TRA CHƯƠNG 2 GIẢI TÍCH 12 MÃ ĐỀ 008 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề. Câu 1. [2D2-1] Rút gọn biểu thức 5 3 3 Q a a  : với a  0. A. 4 3 Q a .   B. 4 3 Q a  . C. 5 9 Q a  . D. 2 Q a  . Câu 2. [2D2-1] Nếu 2 3 2 3    x y    thì kết luận nào sau đây đúng? A. x y  . B. x y  . C. x y  . D. x y  . Câu 3. [2D2-1] Tìm tập xác định D của hàm số e y x  . A. D    ;0 . B. D  . C. D   0; . D. D   \ 0 .   Câu 4. [2D2-2] Tính đạo hàm của hàm số 1 2 x y   . A.  1 2 ln 2  x y x    . B. 1 2 log 2 x y    . C. 1 2 ln 2 x y    . D. 1 2 ln 2 x y    . Câu 5. [2D2-2] Hình bên là đồ thị của ba hàm số x y a  , x y b  , x y c  0 , , 1   a b c  được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. b a c   . B. a b c   . C. a c b   . D. c b a   Câu 6. [2D2-2] Cho a là số thực dương khác 2 . Tính 2 2 log 4 a a I        . A. 1 2 I  . B. I  2 . C. 1 2 I   . D. I  2 . Câu 7. [2D2-2] Cho 6 log 9 .  a Tính 3 log 2 theo a . A. . 2 a  a B. 2 . a a  C. 2 . a a  D. 2 . a a  Câu 8. [2D2-2] Cho 3 log 2 a  và 2 1 log 2 b  . Tính   2 3 3 1 4 I a b   2log log 3 log     . A. 5 4 I  . B. I  4 . C. I  0 . D. 3 2 I  . Câu 9. [2D2-3] Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. 2 y x  log . B. 1 2 y x  log . C. 2 y x  log . D. y x  log 2 2   Câu 10. [2D2-3] Cho a và b là hai số thực dương và a 1. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. log x b a b x a    . B. log x a a b x b    . C. log x a a b x b    . D. 0 log x a a b x b     O x y x y c  x y b  x y a  1 O x y 1 1 2 Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM thực hiện Trang 2/9 - Mã đề 008 Câu 11. [2D2-1] Tìm tập xác định D của hàm số   2 3 y x x    log 4 3 . A. D     2 2;1 3;2 2   . B. D  1;3 . C. D      ;1 3;    . D. D        ;2 2 2 2;    . Câu 12. [2D2-2] Tính đạo hàm của hàm số   1 2 4 y 1 x    . A.   5 2 4 1 1 4 y x      . B.   5 2 4 5 1 2 y x x      . C.   5 2 4 5 1 2 y x x     . D.   5 2 4 1 1 2 y x x     . Câu 13. [2D2-2] Cho hàm số     2 f x x x   ln 2 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A.   4 3 3 f   . B.   1 3 12 f   . C.   1 3 3 f   . D. f 3 ln 3   Câu 14. [2D2-2] Cho hàm số x y ex e   . Nghiệm của phương trình y  0 ? A. x  1. B. x 1. C. x  0 . D. x  ln 2 Câu 15. [2D2-4] Xét các số thực dương a , b thỏa mãn 2 1 log 2 3 ab ab a b a b       . Tìm giá trị nhỏ nhất Pmin của P a b   2 . A. min 2 10 3 2 P   . B. min 2 10 5 2 P   . C. min 3 10 7 2 P   . D. min 2 10 1 2 P   . Câu 16. [2D2-2] Gọi 1 x , 2 x là hai nghiệm của phương trình: 2 1 6 10 5 5 x x x          ; khi đó 1 2 x x  bằng: A. 7 2 . B. 7 2  . C. 7 . D. 7 . Câu 17. [2D2-2] Tìm nghiệm của phương trình log 5 4 2  x   . A. x  21. B. x  3. C. x 11. D. x 13. Câu 18. [2D2-3] Số nghiệm của phương trình 1 9 3 4 0 x x    : A. n 1. B. n  2 . C. n  3. D. n  4 . Câu 19. [2D2-2] Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình 3 log 3 log 3 0 x x   là: A. x  3. B. x 1. C. x  2 . D. x  4 . Câu 20. [2D2-3] Giá trị của m để phương trình 1 4 .2 2 0 x x m m     có hai nghiệm 1 x , 2 x thỏa mãn 1 2 x x   3 là A. m  3 . B. 4 . C. 9 2 m  . D. 3 2 m  . Câu 21. [2D2-1] Nghiệm của bất phương trình 2 1 3 9 x  là A. x  4 . B. x  0 . C. x  0 . D. x  4 .Câu 22. [2D2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 1 2 log 1 x   là A. 2;     . B. 2;0 0; 2         . C.    2; 2   . D. 0; 2  . Câu 23. [2D2-2] Tập nghiệm của bất phương trình 1 1 2 2 3 3 x x x x      A. x  2; . B. x  2; . C. x   ;2. D. 2; . Câu 24. [2D2-2] Bất phương trình log 7 log 1 4 2  x x       có tập nghiệm là A. 1;4 . B. 5;. C. 1;2 . D. ;1. Câu 25. [2D2-4] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 1 log 2 1 y x m m x      xác định trên 2;3. A. 1 2   m . B. 1 2   m . C.    1 2 m . D.    1 2 m ----------HẾT---