ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HK II NĂM HỌC 2014- 2015 LỚP 3 Thời gian: 40 phút Họ và tên :……………………………………………..Lớp :……………… I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Bài 1: A. 4083 : 4 = 102 (dư 5) B. 4083 : 4 = 120 (dư 3) C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3) D. 4083 : 4 = 12 (dư 3) Bài 2: Số tháng có 31 ngày trong một năm là : A. 7 B. 6 C. 8 D. 5 Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi của thửa ruộng là : A. 580 m B. 320 m C. 360 m D. 1160 m Bài 4: 306 + 93 : 3 =…… A. 133 B. 337 C. 399 D. 733 I. PHẦN TỰ LUẬN: (8đ) Bài 1: Đặt tính rồi tính (2đ ) 4629 x 2 7482 - 946 1877 : 3 2414 : 6 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: (1,5 đ) 253 + 14 x 3 123 x ( 42 – 40 ) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 3: (1,5 đ) Một cửa hàng nhận về 2050 kg gạo . Người ta đã bán 1/5 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ? Giải …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Bài 4: (2đ) Có 30 kg đỗ đựng đều vào 6 túi . Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu kg đỗ ? Giải …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….. Bài 5: (1đ) Có 9 hộp kẹo như nhau đựng 144 viên kẹo. Người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên kẹo thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo ?