Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điếm)


Câu 1. Cho 70 kg vôi sống chứa 80% CaO tác dụng hết với nước, khối lượng vôi tôi thu được là

A. 92,5 kg.                          B. 74 kg.  

C. 70 kg.                             D. 80 kg.


Câu 2. Ghép công thức ớ cột A với công thức ớ cột B để có cặp axit, hoặc bazơ tương ứng với oxit:

TT

A

B

Trả lời

1

MgO

a) KOH

1 và....

2,

SO2

b) Ca(OH)2

 

3

N2O5

c) NaOH

 

4

Fe2O3

d) Mg(OH)2

 

5

k2o

e) H2SO3

 

 

 

g) HNO3

 

 

 

h) Al(OH)3

 

 

 

i) Fe( OH)3

 


Câu 3. Cho luồng khí hiđro đi qua ống sứ chịu nhiệt có chứa 20 gam bột CuO ớ nhiệt độ cao, sau phán ứng thu được 14,8 gam một chất rắn màu đỏ. Hiệu suất của phản ứng là

A. 92%                      B. 92,5%.                          C. 95%.                          D. 90%.


Câu 4. Dựa vào thành phần phân tử, người ta phân loại axit thành

A. axit yếu và axit mạnh.

B. axit chứa nhiều nguyên tử H và axit chứa ít nguyên tử H.

C. axit không có O và axit có O.

D .axit chứa nhiều nguyên tử và axit chứa ít nguyên tử O.


Câu 5. A là một oxit của nitơ có 36,8% về khối lượng là N. A là oxit nào cho dưới đây?

A. N2O.                       B. NO.                             C. N2O3                  D. N2O5.


Câu 6. Phán ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá - khử?

A. Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O

B. P2O5 + H20   H3PO4

C. NaCl + AgNO3  AgCl +NaNO3

D. CO + O2  CO2


Phần tự luận (7 điếm)


Câu 1. (3 điếm) Cho 4,8 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HC1. Cần phân hủy bao nhiêu gam KCIO3 để tạo đủ lượng oxi phản ứng với lượng H2 sinh ra trong phản ứng trên?


Câu 2.(4 điểm) Điền công thức hoá học đúng và hộ số thích hợp để hoàn thành các phương trình hoá học sau:

1. H2 + .........   .........+...........

2. BaO +........   Ba( OH)2

3. H2O +............  KOH +    .......................

4. ..............+ ..............   H2SO3.

5. Al    +    HC1  .......       +..............

6. H2 +..........    H2O    +    Fe.Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trà lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1. B

Câu 2.

TT

A

B

Trả lời

1

MgO

a) KOH

1 và d

2

SO2

b) Ca(OH)2

2 và e

3

N2O5

c) NaOH

3 và g

4

Fe2O3

d) Mg(OH)2

4 và i

5

K2O

e) H2S03

5 và a

 

 

g) HNO3

 

 

 

h) Al(OH)3

 

 

 

i) Fe(OH)3

 

Câu 3. B

PTHH:

H2+CuOtoH2O+Cu           

80 gam ..................................... 64 gam

20 gam..................................... 16 gam

Hiêu suất phán ứng là 14,8.100%16=92,5%

Câu 4. C         

Câu 5. C        

Câu 6. D

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

PTHH:   

Mg+2HClMgCl2+H2                

nH2=nMg=4,824=0,2(mol).

2H2+O22H2O                      

nO2=12nH2=0,1mol

2KClO3to2KCl+3O2                       

nKClO3=23(mol).

nO2=23.0,1=0,23

mKClO3=0,23.122,5=8,167(gam).

Câu 2. (4 điểm)