Đề bài


Câu 1. Nước tác dụng với dãy chất nào cho dưới đây?

A. Fe, K, K2O, SO2.

B. SiO2, Ba, P2O5, CaO.

C. SO2, BaO, Ca, CaO.

D. FeO, P2O5, CaO, Na.


Câu 2. Dãy các chất đều gồm các muối là

A. BaCl2, NaNO3, NaOH, FeCl3.

B. BaSO4, BaCl2, KNO3, Ca3(PO4)2.

C. NaCl, Na2S, CaO, CaCl2.

D. ZnS, Zn(OH)2, KC1, K2SO4.


Câu 3. Nồng độ khí CO2 trong không khí tăng ảnh hướng đến môi trường là do

 A. khí CO2 độc.

B. làm giảm lượng mưa.

C. tạo ra bụi.

D. gây hiệu ứng nhà kính.


Câu 4. Oxit nào sau đây giàu oxi nhất?

A. Al2O3.                       B. N2O5.

C.P2O5.                         D. Fe3O4


Câu 5. Oxit nào sau đây dùng làm chất hút ẩm?

A. Fe3O4.                      B. CuO.

C. P2O5.                       D. A12O3.


Câu 6. Độ tan của muối KCl ở 100°C là 40 gam. Nồng độ % của dung dịch KCl bão hoà ở nhiệt độ này là

A. 26,25 %.               B. 28,57 %.

C. 29,32 %.               D. 30,21 %.


Câu 7. Hoà tan 11,7 gam  NaCl vào nước để có 0,5 lít dung dịch. Dung dịch thu được có nồng độ mol là

A. 0,1 M.              B. 0,2 M.             

C. 0,3 M.              D. 0,4 M.


Câu 8.Hoà tan 5,6 lít khí SO2 vào nước được 100 ml dung dịch H2SO3. Nồng độ mol của dung dịch là

A. 0,25 M.             B.2,5 M.             

C. 0,2 M.               D. 0,3M.


Câu 9. Cô cạn 100 ml dung dịch NaCl 0,5 M thu được một lượng muối khan là

A. 5,85 gam.         B. 5,25 gam.

C. 2,925 gam.       D. 2,5 gam.


Câu 10. Chất nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu?

A. HC1.                 B. NaOH.         

C. KCl.                  D. Ca(OH)2.
Lời giải chi tiết

Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm. 

Câu 1. C              Câu 2.B                 

Câu 3.D               Câu 4.B           

Câu 5.C               Câu 6.B  

Câu 7.D               Câu 8.B            

Câu 9.C               Câu 10.C