Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho benzen lần lượt tác dụng với brom, hidro (ghi điều kiện phản ứng).


Câu 2 (3 điểm): Tính thể tích khí CO2 thoát ra (đktc) khi đem 100ml dung dịch CH3COOH 1M tác dụng với MgCO3 (dư)


Câu 3 (4 điểm): Đốt 6 gam một chất hữu cơ (X) sản phẩm khí CO2 và hơi H2O cho qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, sau đó cho qua bình 2 đựng dung dịch NaOH (dư), khối lượng 2 bình tăng lần lượt là 3,6 gam và 8,8 gam.

Tìm công thức đơn giản nhất của X (cho H = 1, C = 12, O = 16).Lời giải chi tiết

Câu 1:

Phương trình hóa học:

C6H6+Br2C6H5Br+HBr(Fe,t0)C6H6+3H2C6H12(Ni,t0)

Câu 2:

2CH3COOH+MgCO3(CH3COO)2Mg+CO2+H2OnCO2=0,12=0,05VCO2=0,05.22,4=1,12lit(dktc).

Câu 3:

Khối lượng bình 1 tăng chính là khối lượng của nước = 3,6 gam

Khối lượng bình 2 tăng chính là khối lượng của CO2 = 8,8 gam.

mH=3,69=0,4gammC=8,8.311=2,4gam.mO=62,8=3,2gam.nC:nH:nO=0,2:0,4:0,2=1:2:1

Công thức đơn giản nhất của X là CH2O.