Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Hợp chất hữu cơ là gì? Có mấy loại chính?


Câu 2 (3 điểm): Bằng phương pháp hãy tách:

a)CH4 ra khỏi hỗn hợp với C2H2.

b)C2H4 ra khỏi hỗn hợp với CO2.


Câu 3 (4 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam hợp chất hữu cơ X thu được 26,4 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Tỉ khối hơi của X so với không khí là 2,69 (MKK = 29). Lập công thức phân tử của X (H =  1, C = 12, O = 16).


Lời giải chi tiết

Câu 1:

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại, …)

Có 2 loại chính: hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.

Câu 2:

Tách:

a)CH4 ra khỏi hỗn hợp với C2H2: Cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư.

C2H2 bị giữ lại do phản ứng: 2Br2 + C2H2  C2H2Br4.

CH4 không tác dụng với dung dịch Br2 tách ra khỏi hỗn hợp.

b)C2H4 ra khỏi hỗn hợp cới CO2: cho hỗn hợp qua dung dịch nước vôi.

CO2 bị giữ lại do phản ứng: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3+ H2O.

Câu 3:

mC=26,4.1244=7,2gammH=5,4.218=0,6gam.mO=7,8(7,2+0,6)=0nC:nH=7,212:0,6=1:1

Công thức đơn giản nhất là CH

Công thức phân tử: tử (CH)n 

M=13n=2,69.29=78

n=6 CTPT là C6H6.