Đề bài

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Thể tích không khí (oxi chiếm khoảng 20%) cần và thể tích CO2 sinh ra khi đốt cháy 10 lít khí CH4 là

A. 10 lít không khí và 10 lít CO2.

B. 100 lít không khí và 10 lít CO2

C. 20 lít không khí và 20 lít CO2.

D. 30 lít không khí và 30 lít CO2.


Câu 2. Bốn bình khí có thể tích bằng nhau, mỗi bình đựng một trong những khí sau: hiđro, nitơ, oxi, cacbonic (các khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng?

A. Số phân tử của mỗi khí trong các bình bằng nhau.

B. Khối lượng các khí có trong các bình bằng nhau.

C. Khí hiđro nặng nhất.

D. Khí nitơ nặng nhất.


Câu 3. Dãy chất nào sau đây dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm?

A. H2O, KMnO4, CaCO3 

B. Không khí, nước, KClO3.

C. KMnO4, KClO3.

D. CuO, KClO3, KNO3.


Câu 4. Đốt cháy sắt trong oxi. Số gam Fe, O2 cần dùng để điều chế 4,64 gam Fe3O4 lần lượt là

A. 2,52 gam và 0,96 gam.

B. 3,36 gam và 1,28 gam.

C. 1,68 gam và 0,64 gam.

D. 0,84 gam và 0,32 gam.


Câu 5. Trong các chất sau: CaO, Mn2O7, P2O5, N2O5, FeO, SiO2, CuO, H2S, NH3

Dãy chất gồm các oxit axit là

A. Mn2O7, P2O5, N2O5, SiO2.

B. CaO, Mn2O7, P2O5.

C. CuO, H2S, NH3.

D. FeO, SiO2, CuO, H2S


Câu 6. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá - khử?

A. CaCO3        CaO + CO2

B. CO + O2      CO2

C.  N2O + SO2    H2SO3

D. NaCl + AgNO3    AgCl + NaN03


Phần tự luận (4 điểm)

Điền công thức hoá học đúng và hệ số thích hợp vào các sơ đồ phản ứng sau:

1. Al + O2       .......................       

2. P + O2       ......................

3. ZnS + O2      ..............+.............

4. CxHy + O2      ....CO2 +.... H2O.

5. Zn + HCl    ZnCl2+  .......

6. 2Fe(OH)3       Fe2O3 + ........


Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1. B           Câu 2. A          Câu 3. C

Câu 4. B           Câu 5. A          Câu 6. B

Phần tự luận (4 điểm)

Các PTHH: