Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa các chất sau:

a)Khí CO2 với dung dịch NaOH.

b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện).


Câu 2 (3 điểm): Làm thế nào để biết trong BaO có lẫn MgO?


Câu 3 (4 điểm): Cho 3, 2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4, 9%. Tính nồng độ % của dung dịch CuSO4 (Cu = 64, H = 1, S = 32, O = 16).
Lời giải chi tiết

Câu 1:

Viết phương trình hóa học:

a)CO2+NaOHNaHCO3CO2+2NaOHNa2CO3+H2Ob)S+O2SO2(t0)

Câu 2:

Người ta có thể hòa tan hỗn hợp bằng một lượng lớn nước.

BaO + H2O -> Ba(OH)2

Ba(OH)2 tan hết, MgO không tác dụng với nước và cũng không tan trong nước.

Câu 3:

H2SO4+CuOCuSO4+H2OnCuO=3,280=0,04nH2SO4=0,04mH2SO4=0,04.98=3,92gam.

Khối lượng dung dịch => mdd=mct:C%

=> H2SO4=3,924,9.100=80gam.

mCuO = 0,04.160 = 6,4 gam.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

80 + 3,2 = 83,2 gam.

C% dung dịch CuSO4 là: