Đề bài


Câu 1. Giải bất phương trình 1x+xx+1<1 .


Câu 2. Giải và biện luận bất phương trình x+4m22mx+1 theo m .Lời giải chi tiết

Câu 1.

Ta có: 1x+xx+1<1

1x+xx+11<0

(x+1)+x2x(x+1)x(x+1)<0

1x(x+1)<0

Bảng xét dấuBất phương trình có tập nghiệm S=(1;0) .

Câu 2. Ta có

x+4m22mx+1

2mxx4m21

(2m1)x(2m1)(2m+1)

Xét các trường hợp

+) 2m1=0m=12 : Bất phương trình trở thành 0x0 . Bất phương trình nghiệm đúng với mọi xR .

+) 2m1>0m>12 : Bất phương trình có nghiệm x2m+1.

+) 2m1<0m<12 : Bất phương trình có nghiệm x2m+1.

Kết luận:

m=12:S=R .

m>12:S=[2m+1;+) .

m<12:S=(;2m+1] .