Đề bài

Chọn phương án đúng


Câu 1. Phương trình |2x4|2x+4=0 có bao nhiêu nghiệm ?

   A. Vô nghiệm                B. 1                            

   C. 2                             D. Vô số nghiệm


Câu 2. Với giá trị nào của m thì phương trình (m1)x26(m1)x+2m3=0 có nghiệm kép ?

   A.m=76                  

   B.m=67                

   C.m=67                   

   D.m=1


Câu 3. Với giá trị nào của m thì phương trình x2mx+1=0 có hai nghiệm âm phân biệt ?

   A.m<0                    B.m>2 

   C.m0                    D.m<2


Câu 4. Với giá trị nào của m thì phương trình 2mx1x+1=3 có nghiệm ?

   A.m32                

   B.m0

   C.m32 và m0       

   D. m32  và m12


Câu 5. Phương trình x6+2007x32009=0 có bao nhiêu nghiệm âm ?

   A.0                           B.1                            

   C.3                           D.6


Câu 6. Gọi x1,x2 là hai nghiệm của phương trình 2x2ax1=0. Khi đó giá trị của biểu thức T=2x12+2x22 là

   A.2(a24+1)

   B.2(a241)

   C.2(a2+1)                                              

   D.2(a21)


Câu 7. Phương trình 2x+m+1x14x1=x2m+1x1 có nghiệm khi ?

   A.m<13                                                

   B. m>13

   C.m43                         

   D.mR


Câu 8. Điều kiện xác định của phương trình x+21x+2=43xx+1 là

   A.x>2 và x1                                 

   B.2<x<43

   C. x2và x1                                

   D.2<x43 và x1


Câu 9. Phương trình m2(x1)2m=4x vô nghiệm khi và chỉ khi

   A. m=2                  

   B. m=2                      

   C. m±2     

   D. m=0


Câu 10. Cho phương trình x2+7x12m2=0. Hãy chọn kết luận đúng

   A. Phương trình luôn luôn có hai nghiệm phân biệt.

   B. Phương trình luôn luôn có hai nghiệm trái dấu.

   C. Phương trình luôn luôn vô nghiệm.

   D. Phương trình luôn luôn có hai nghiệm âm phân biệt.

Lời giải chi tiết

Câu 1. Chọn D

Ta có |2x4|2x+4=0

|2x4|=2x4

2x40x2 .

Câu 2. Chọn C

Phương trình (m1)x26(m1)x+2m3=0 có nghiệm kép khi và chỉ khi

{a0Δ=0{m109(m1)2(m1)(2m3)=0{m1m=1haym=67m=67 .

Câu 3. Chọn D

Phương trình x2mx+1=0 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

{Δ>0S<0P>0{m24>0m<01>0{m<2haym>2m<0m<2

Câu 4. Chọn D

Điều kiện xác định x1 . Khi đó

2mx1x+1=3

2mx1=3x+3

(2m3)x=4(1)

Phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi 2m30m32 .

Nghiệm của (1) là x=42m3 . Nghiệm này là nghiệm của phương trình đã cho khi           

42m31432m

m12 .

Vậy phương trình đã cho có nghiệm khi m32 và m12 .

Câu 5. Chọn B. Phương trình bậc hai t2+2007t2009=0 có hai nghiệm trái dấu nên phương trình   x6+2007x32009=0 có một nghiệm âm.

Câu 6. Chọn A

T=2(x12+x22)=2[(x1+x2)22x1x2]=2(a24+1) .

Câu 7. Chọn B. Điều kiện xác định x1>0x>1 . Khi đó bài toán trở thành tìm m để phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện x>1. Ta có:

2x+m+1x14x1=x2m+1x12x+m+14(x1)=x2m+1

3x=3m+4x=3m+43

Nghiệm này thỏa mãn điều kiện x>1 khi và chỉ khi

3m+43>13m+4>3m>13

Câu 8. Chọn D. Phương trình x+21x+2=43xx+1 được xác định khi và chỉ khi

{x+2>043x0x+10{x>2x43x1

{2<x43x1

Câu 9. Chọn B

Ta có m2(x1)2m=4x

(m24)x=m2+2m .

Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi

{m24=0m2+2m0

{m=±2m0,m2m=2 .

Câu 10. Chọn A.

Phương trình x2+7x12m2=0 có Δ=72+48m2>0m nên phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Với m=0, phương trình có 2 nghiệm :

[x=0x=7 nên loại B.

Vậy A là đáp án đúng