Đề bài


Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số y=x2x24x+3.


Câu 2. Xét tính chẵn – lẻ của hàm số y=|x1||x+1|.


Câu 3. Vẽ đồ thị hàm số y=2x3. Suy ra đồ thị hàm số y=|2x3|.
Lời giải chi tiết


Câu 1. Hàm số y=x2x24x+3 được xác định khi và chỉ khi

{x20x24x+30{x2x1,x3{x2x3

Vậy hàm số có tập xác định D=[2;3)(3;+) .


Câu 2. Hàm số y=|x1||x+1| có tập xác định D=R . Với mọi xR, ta có

xR

f(x)=|x1||x+1|=|(x+1)||(x1)|=|x+1||x1|=f(x) .

Vậy hàm số y=|x1||x+1| là hàm số lẻ.


Câu 3. Hàm số y=2x3 có đồ thị là một đường thẳng qua hai điểm A(32;0) và B(0;3).

Hàm số y=|2x3| có đồ thị được vẽ theo đồ thị hàm số y=2x3 bằng cách

Giữ nguyên phần phía trên trục hoành

Lấy đối xứng qua trục hoành phần phía dưới trục hoành.