Đề bài


Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có trọng tâm là G. Biết rằng AB=6 và AC=8. Tính độ dài của các véc tơ GBGC và GB+GC.


Câu 2. Cho hai hình bình hành ABCD và AMNP có chung đỉnh A. Chứng minh rằng BM+DP=CN.


Câu 3. Cho hình bình hành ABDC tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác OCD. Hãy biểu thị BG theo các véc tơ AB và AC.Lời giải chi tiết

Câu 1.

 

Theo định lí Pitago ta có: BC=AB2+AC2=36+64=10

Ta có GBGC=CB . Suy ra |GBGC|=|CB|=CB=10

Gọi M là trung điểm BC. Ta có GB+GC=2GM .

Mà GM=13AM=16BC=106=53

Vậy |GB+GC|=|2GM|=2GM=103

Câu 2.

 

Ta có

BM+DP

=AMAB+APAD           

=(AM+AP)(AB+AD)

=ANAC=CN

Câu 3.

 

Ta có:

BG=13(BO+BC+BD)