ĐỀ 3 ĐỀ  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
SỐ HỌC LỚP 6
Thời gian: 45 phút

Câu 1 : ( 1 điểm )
           Tìm số đối của các số sau :  1 ; - 2 ; 0 ;  2015
Câu 2: (1 điểm)
             a. Tính  :          ;    
             b. Tìm x biết     = 5
Câu 3: Tính (6 điểm) 
          a . 34 – 12 + 56 - 77
b .  8 .( 125 - 3000)

Câu 4: (1 điểm)
               a. Tìm tất cả các ước của - 15
               b. Tìm sáu bội của 7
Câu 5 : (1 điểm )
              S = 1+ 2+ 22 + 23 + …+210