ĐỀ 2 ĐỀ  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II

SỐ HỌC LỚP 6

Thời gian: 45 phút


Bài 1: (3 điểm) Tính hợp lý: 

a)    b)  

c)  

Bài 2: (3 điểm): Tìm  , biết: 

a)  b)  c)  

Bài 3: (3 điểm) 

a) Tính tổng các số nguyên x, biết:  

b) Tính nhanh:  

Bài 4: (1 điểm) Tìm các số tự nhiên x, y biết: