Đề bài

Câu 1: (1,5đ) a) Phát biểu định luật Jun - Len-xơ 

             b)Viết công thức và đơn vị các đại lượng


Câu 2: (2đ) Vì sao phải sử dụng tiết kiệm điện năng? Có những cách nào để tiết kiệm điện năng?


Câu 3: (2đ)Dây đốt của một bàn là làm bằng nicrom có chiều dài 3m, tiết diện 0,06 mm2 , điện trở suất 1,1.10-6m. Đặt vào hiệu điện thế định mức U = 220V.

a) Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của bàn là?

b) Có nên dùng cầu chì loại 5A bảo vệ bàn là trên không? Vì sao?


Câu 4: (2đ)Một bếp điện có ghi 220V-1000W được dùng ở hiệu điện thế 220V.

a) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở bếp đó trong 1 giây.

b) Mỗi ngày sử dụng bếp trên trong 3 giờ thì một tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện. Biết 1kWh giá 1000đ.