PHÒNG GD-ĐT HUYỆN YÊN MÔ
TRƯỜNG THCS VŨ PHẠM KHẢI
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 7
Năm học: 2017-2018
Môn: Toán
(Đề thi gồm 06 câu trong 01 trang)
Ngày thi: 12/03/2018
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu I (3,0 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:
1)
5 4 9
10 8 8
4 .9 2.6 A
2 .3 6 .20
 2)
2 3 3 3 1 3 1 2 B 5 2 :
5 4 4 2
     
               
Câu II (4,0 điểm). Tìm giá trị của x biết:
1) 5 3 x  - x = 7 2) 2 3 x  - 4 x < 9 3)
x 16 x 2
8
Câu III (4,0 điểm).
1) Với giá trị nguyên nào của x thì biểu thức A=
x
x
4
14 có giá trị lớn nhất? Hãy tìm giá trị lớn
của A tại x?
2) Tìm x ; y ; z biết: 1 2 2 0
2 3
x y x xz      
3) Cho biểu thức x y z t M
x y z x y t y z t x z t
   
       
 với x, y, z, t là các số tự
nhiên khác 0. Chứng minh rằng: 10 M 2017 
Câu IV (3,0 điểm).
1) Ba phân số có tổng bằng 213
70
, các tử của chúng tỉ lệ với 3; 4; 5, các mẫu của chúng tỉ lệ với
5; 1; 2. Tìm ba phân số đó.
2) Nhà trường dự định chia vở viết cho 3 lớp 7A, 7B, 7C theo tỉ lệ số học sinh là 7:6:5. Nhưng
sau đó vì có học sinh thuyển chuyển giữa 3 lớp nên phải chia lại theo tỉ lệ 6:5:4. Như vậy có lớp đã
nhận được ít hơn theo dự định 12 quyển vở. Tính số vở mỗi lớp nhận được.
Câu V (4,0 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A (Â<900
). D là trung điểm của AC. Trên đoạn thẳng BD lấy điểm E
sao cho DAE ABD  . Từ A kẻ AG  BD (G tia BD ); kẻ CK  BD (K BD).
1) Chứng minh rằng: AK=CG.
2) Từ C kẻ CH  AE (H tia AE). Chứng minh EC là phân giác của HCK .
 3) Chứng minh rằng: DAE ECB   .
Câu VI (2,0 điểm)
1) Cho tứ giác ABCD có  0 BAC 25  ,  0 CAD 75  ,  0 ABD 40  ,  0 CBD 85  . Tính số đo của
góc BCD .
2) Gọi f là một hàm xác định trên tập hợp các số nguyên và thỏa mãn ba điều kiện sau: f(0) ≠0;
f(1)=3; f(x)f(y)=f(x+y)+f(x-y) với mọi x, y .
Tính giá trị của f(7).
-----------Hết---------- 
1
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN YÊN MÔ
TRƯỜNG THCS VŨ PHẠM KHẢI
HƯỚNG DẪN CHÂM KHẢO SÁT HSG LỚP 7
Năm học: 2017-2018
Môn: Toán
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
Câu I
(3.0 điểm)
1.( 1.5 điểm)
A =
3
1
2 .3 (1 5)
2 .3 .(1 3)
2 .3 6 .20
4 .9 2.6
10 8
10 8
10 8 8
5 4 9
1.5
2. (1.5 điểm)
3 3 3
2 2 9 3 1 9 4 1 1 3 : 3 9 27
4 4 2 4 3 2 2
     
                      B
35
2
 1.5
Câu II
 (4.0 điểm)
1. (1.5 điểm)
T×m x, biÕt: 5x - 3 - x = 7  5 3 7 x x    (1)
§K: x  -7
   
5 3 7
1
5 3 7
x x
x x
   
 
    

VËy cã hai gi¸ trÞ x tháa m·n ®iÒu kiÖn ®Çu bµi: x1 = 5/2 ; x2= - 2/3
0.5
0.5
0.5
2. (1.5 điểm)
2x + 3 - 4x < 9 2x + 3 < 9 + 4x (1)
§K: 4x +9  0  x 
9
4
(1)      4 9 2 3 4 9 x x x 
  x > -2

0.5
0.5
0.5
3. (1.0 điểm)
x
x
4x 3 x
16 2
8
2 2 4x 3 x
x 1
    
 
0.5
0.5
1. (2.0 điểm)
A =
 x
4
10 1 A lín nhÊt
4  x
10 lín nhÊt
- XÐt x > 4 th×
4  x
10 < 0
- XÐt 4 < x th×
4  x
10 > 0 A lín nhÊt 4 - x nhá nhÊt x = 3
0.5
0.5
0.5 
2
Câu III
(4.0 điểm)
* Gi¸ trÞ lín nhÊt cña A t¹i x=3 lµ: A=11 0.5
2. (1.0 điểm)

1 2 2 0
2 3
x y x xz      
Áp dụng tính chất A  0

   
 
 
 
 
 
 
2
1
3
2
2
1
( ) 0
0
3
2
0
2
1
0
0
3
2
0
2
1
2
z x
y
x
x x z
y
x
x xz
y
x
Vậy x = 1/2; y = -2/3; z = -1/2
0.25
0.25
0.25
0.25
3. (1.0 điểm)
+ Ta có: x x
x y z x y
  


y y
x y t x y
  
 z z
y z t z t
  


t t
x z t z t
  
M < )
z t
t
z t
z
) (
x y
y
x y
x
(
 => M < 2
+ Có M10 < 210 (Vì M > 0) mà 210 = 1024 < 2017
 Vậy M10 < 2017
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu IV
(3.0 điểm)
1. (1.5 điểm)
Gäi c¸c ph©n sè ph¶i t×m lµ: a, b, c ta cã : a + b + c = 213
70
vµ a : b : c = 3 4 5 : : 6 : 40 : 25
5 1 2
9 12 15 a ;b ;c
35 7 14
  
0.5
0.5
0.5
2. (1.5 điểm)
- Gọi số vở của 3 lớp 7A, 7B, 7C nhận được theo dự định tương ứng là x,y,z và
số vở nhận được trong thự tế là a,b,c (với x,y,z,a,b,c thuộc N*
)
Ta có : x y z x y z x y z x y z
7 6 5 18 35 30 25 90
   
      
a b c a b c a b c a b c
6 5 4 15 36 30 24 90
   
      
0.5
0.5
3
- Do a+b+c=x+y+z
Nên ta có x a
35 36
 do đó x<a nên số vở của lớp 7A nhân được nhiều hơn so với
dự định
Số vở lớp 7B nhận được không đổi.
Số vở lớp 7C nhận được ít hơn so với dự định, suy ra z-c=12
- Từ đó suy ra 7A nhậ được 432 quyển vở, lớp 7B nhận được 360 quyển vở, lớp
7C nhận được 288 quyển vở 0.25
0.25
Câu V
(4.0 điểm)
(Chấm theo hình vẽ của học sinh vì có 2 khả năng: Hình 1 và hình 2 đều có
chung lời chứng minh. HS không cần xét 2 trường hợp).

Hình 1 Hình 2
1. (1.0 điểm)
+) Chứng minh ADG = CDK (cạnh huyền- góc nhọn)
 DK = DG(2 cạnh tương ứng).
+) Chứng minh   ADK CDG c g c  ( . . )
 AK = CG(2 cạnh tương ứng).
Kết luận. Vậy AK=CG
0.25
0.25
0.25
0.25
2. (2.0 điểm)
+ Chứng minh ABG =CAH (cạnh huyền- góc nhọn)
 AG = CH(2 cạnh tương ứng). (1)
+Từ ADG =CDK (chứng minh trên)AG =CK(2 cạnh tương ứng)
(2)
Từ (1) và (2)  CH = CK.
+) Chứng minh   HEC KEC  (cạnh huyền-cạnh góc vuông)
0.5
0.25
0.25 
4
  HCE KCE  (2 góc tương ứng).
Mà CE nằm giữa CH, CK nên CE là phân giác của HCK .
Kết luận: CE là phân giác của HCK .
0.5
0.5
3. (1.0 điểm)
+) Từ   HEC KEC  (chứng minh trên)
  CEH CEK  (2 góc tương ứng) (3)
+CEH  là góc ngoài CEA tại đỉnh E nên: CEH =CAE ECA   (4)
CEK  là góc ngoài CEB tại đỉnh E nên: CEK = CBE ECB  (5)
Từ (3), (4), (5)  CBE ECB =CAE ECA   (6)
Mặt khác, do ABC cân tại A (gt) nên ABC ACB   (tính chất).
 CBE ABE ECB ECA       (7)
Lấy (6) trừ (7) theo từng vế ta được: ECB ABE CAE ECB      
 2. ECB ABE CAE     
Mà CAE ABE   (gt) nên 2. 2. ECB CAE     ECB CAE   
hay ECB DAE    ( đpcm).
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu VI
(2.0 điểm)
1. (1.0 điểm)
- Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng BC, chứa tứ giác ABCD dựng tam giác
đều BCE.
- Theo giả thiết ta tính được DAB 100 ; ADB ABD 40 ; ACE ACB 30     
0 0 0    
Suy ra tam giác BAD cân tại A và
       ACB ACE(c.g.c) AD AB AE DAE;BAE là hai tam giác cân tại A
Mặ khác DAE EAB 50 DAE BAE AED AEB 65 BED 130             0 0 0   
Suy ra  0 0 0 DEC 360 130 170    ; DE=BE=EC Suy ra DEC cân tại E
0.25
0.25
0.25
0.25
5
 0 0 180 170 0 ECD 5
2
    . Vậy  0 0 0 ECD 60 5 65   
2. (1.0 điểm)
Lần lượt áp dụng các tính chất đã cho ta có:
f(1)f(0)=f(1+0)+f(1-0)=2f(1)=6 suy ra f(0)=2
f(1)f(1)=f(2)+f(0) suy ra f(2)=7
f(2)f(1)=f(3)+f(1) suy ra f(3)=18
f(3)f(1)=f(4)+f(2) suy ra f(4)=47
f(4)f(3)=f(7)+f(1) suy ra f(7)=843
Vậy f(7)=843
0.25
0.25
0.25
0.25
-----Hết-----