ĐỀ 9 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC Môn Toán Đại Số 10 Thời gian: 45 phút TRẮC NGHIỆM(7.2 đ) Câu 1: 0 1 bằng bao nhiêu rađian? A. 180  . B. 360  . C. 90  . D. 180  . Câu 2: Góc có số đo 1200 được đổi sang số đo rad là : A. 120 B. 3 2  C. 12 D. 2 3  Câu 3: Góc có số đo 18  được đổi sang số đo độ là A. 0 5 . B. 0 15 . C. 0 20 . D. 0 10 . Câu 4: Cho  là một cung lượng giác bất kỳ. Hãy chọn công thức đúng. A. cot cot      . B. tan tan      . C. sin sin      . D. cos cos      Câu 5: Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây. A. cos cos        .B. cos cos       . C. sin sin       .D. sin sin        . Câu 6: Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra? A. sin 1   và cos 1   . B. 1 sin 2   và 3 cos 2    . C. 1 sin 2   và 1 cos 2    . D. sin 3   và cos 0   . Câu 7: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai? A. cos45 sin135 . o o B. cos sin . 120 60 o o  C. cos45 sin 45 . o o D. cos30 sin120 . o o Câu 8: Cho góc  thỏa 0 0 90 180    . Khi đó khẳng định nào sau đây là sai? A. tan 0   . B. sin 0   . C. cot 0   . D. cos 0   . Câu 9: Cho góc  thỏa 0 0 0 90    . Khẳng định nào sau đây là đúng? A.   0 tan 180 0    . B.   0 cos 90   2 0 . C.   0 sin 90 0    . D.   0 cos 2 0    90 . Câu 10:Cho ; 2           và 1 sin 3   . Khi đó cos bằng A 2 . 3  B 2 2 . 3  C 2 2 . 3 D 2 . 3 Câu 11: Cho 3 tan 3 2              . Tính cot . A. 3 . B. 3 . C. 1 3 . D. 1 3  . Câu 12: Cho sin 1    . Tính  . A.     k k Z ( ). B. 2 ( ). 2 k k Z       C.     k k Z 2 ( ). D. 2 ( ). 2 k k Z        Câu 13: Một cung tròn có bán kính bằng 2 cm và có số đo 1 (rad) thì có chiều dài bằng A. 2 cm. B. 4 cm . C. 4  cm . D. 360 cm  . Câu 14: Cho cos120 = sin180 + sin0 , giá trị dương nhỏ nhất của  là A. 35 . B. 42 . C. 32 . D. 6 . Câu 15: Sau khoảng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ thì kim phút đồng hồ sẽ quay được một góc có số đo bằng: A. 0 12960 . B. 0 32400 . C. 0 324000 . D. 0 1080 . Câu 16: Cho hai góc nhọn  và  trong đó    . Khẳng định nào sau đây là sai? A. cos cos .    B. sin sin .    C. cos sin . 90o         D. tan tan .     0 Câu 17: Cho 3 sin , 4 2        . Tính 2 tan 3cot tan E      . A. 13. 3 E  B. 1 . 3 E   C. 13. 7 E   D. E  2 7. Câu 18: Nếu góc lượng giác có sđ   63 , 2  OC OD   thì hai tia OC và OD A. Trùng nhau. B. Vuông góc. C. Tạo với nhau một góc bằng 3 4  D. Đối nhau. TỰ LUẬN(2.8đ) Câu 19: (0.8 đ) Cho sin = với 0 2    . Tính các GTLG của cung ĐÁP ÁN  This image cannot currently be displayed. I. Trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ĐA D D D C B B B C D B C D A B D A B B II. Tự luận Ta có 2 2 2 2 4 9 sin cos 1 cos 1 5 25                    3 cos 5     Do 0 2     nên cos 0   4 3 sin 4 1 3 5 cos ; tan ;cot 5 cos 3 tan 4 3 5             