ĐỀ 7 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC Môn Toán Đại Số 10 Thời gian: 45 phút Câu 1: Cho tam giác ABC . Đẳng thức nào dưới đây là đúng? A. cos cos cos 1 4 sin sin sin 2 2 2 A B C A B C     . B. cos cos cos 1 4 sin sin sin 2 2 2 A B C A B C     . C. cos cos cos 4 sin sin sin 2 2 2 A B C A B C    . D. cos cos cos 4 sin sin sin 2 2 2 A B C A B C     . Câu 2: Biết 1 2 sin 7 .sin 3 cos 10 3 x x x   . Tính 2 sin 2x . A. 2 3 3 sin 2 3 x   . B. 2 3 3 sin 2 6 x   . C. 2 3 3 sin 2 6 x   . D. 2 3 3 sin 2 3 x   . Câu 3: Cho tan 2 a  . Tính tan 2a . A. 4 tan 2 5 a  . B. 4 tan 2 3 a   . C. 8 tan 2 3 a   . D. 8 tan 2 5 a  . Câu 4: Cho 2 2 sin 3 cos 0 x x   . Tính cos x . A. 1 cos 2 x   . B. 1 cos 2 x  . C. 1 cos 4 x   . D. 1 cos 4 x  . Câu 5: Cho các đẳng thức (I) sin 2 2 sin a a  . (II) 2 cos 2 1 sin a a   . (III) 2 1 cos sin 2 2 a a   . Có bao nhiêu đẳng thức sai? A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . Câu 6: Rút gọn biểu thức cos 4 cos 2 2 cos 2 1 x x P x    . A. 2 P x  2 cos . B. 2 P x  cos . C. 2 P x  2 sin . D. 2 P x  sin . Câu 7: Biết 2 sin cos 5 a a   . Tính sin 2a . A. sin 2 0,2 a  . B. 5 sin 2 9 a  . C. sin 2 0,1 a  . D. 4 sin 2 9 a  . Câu 8: Cho 0 2 a    và 1 sin 3 a  . Tính cosa . A. 2 2 cos 3 a   . B. 6 cos 3 a   . C. 6 cos 3 a  . D. 2 2 cos 3 a  . Câu 9: Đẳng thức nào dưới đây là đúng? A. 2 2 sin 1 cos 4 2 x x                . B. 2 2 sin 1 sin 4 2 x x                . C. 2 2 sin 1 sin 4 2 x x                . D. 2 2 sin 1 cos 4 2 x x                . Câu 10: Cho 1 sin 4 a  , 2 cos 3 b  và 0 , 2 a b    . Tính cosa b  . A.   2 15 5 cos 12 a b    . B.   2 15 5 cos 12 a b     . C.   2 15 5 cos 12 a b     . D.   2 15 5 cos 12 a b    . Câu 11: Giá trị lớn nhất của biểu thức M x x   cos 2 sin bằng A. 0 . B. 2 . C. 9 8 . D. 9 4 . Câu 12: Cho 0 2 a     và tan 3 a   . Tính sin 2 a             . A. 3 10 sin 2 10 a              . B. 10 sin 2 10 a              . C. 3 10 sin 2 10 a                . D. 10 sin 2 10 a                . Câu 13: Cho 5 tan 2 12 a   và 3 2 a     . Tính tana . A. tan 5 a   . B. 1 tan 5 a  . C. tan 5 a  . D. 1 tan 5 a   . Câu 14: Cho cot 4   . Tính 3 sin cos sin A      . A. A  15 . B. A  52 . C. A  25 . D. A  51. Câu 15: Cho 2     . Mệnh đề nào dưới đây là sai? A. tan 0 2                . B. sin 0     . C. cos 0 2                . D. cot 0     . Câu 16: Cho tam giác ABC . Giá trị lớn nhất của biểu thức P A B C    sin sin sin bằng A. 3 3 2 . B. 3 8 . C. 3 2 . D. 3 3 8 . Câu 17: Rút gọn biểu thức sin 2 2 sin 1 cos x x P x    . A. P x  2 cot . B. P x  2 cos . C. P x  2 tan . D. P x  2 sin . Câu 18: Góc 0 12 bằng A. 15  (rad). B. 25  (rad). C. 12  (rad). D. 5  (rad). Câu 19: Biết   2 4 1 tan cos 2      m , với     2 1 m . Tính cos 2 theo m . A. cos 2 2 3     m . B. cos 2 2 3    m . C. cos 2 2 3    m . D. cos 2 3 2    m . Câu 20: Rút gọn biểu thức cos 3 cos 4 cos x x P x   . A. P x  sin 2 . B. 2 P x  sin . C. 2 P x  sin . D. P x  sin 2 . ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D