Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều                 năm học 2020 - 2021 Đề số 2
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2
Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
3 …. 7 6 …. 2 4 …. 4 
1 + 2 …. 4 – 2 3 + 5 …. 9 – 4 3 + 1 …. 5 + 2 
Bài 2 (2 điểm): Tính:
2 + 5 = …. 3 + 4 = …. 1 + 1 = …. 6 + 2 = ….
9 – 3 = …. 8 – 5 = …. 7 – 1 = …. 6 – 4 = ….
Bài 3 (3 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
 
Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:
1 …. 1 = 2 5 … 3 = 2 1 …. 7 = 8
5 … 4 = 1 5 … 4 = 9 6 …. 2 = 4
Bài 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Trong hình vẽ, có ….hình tròn và ….hình tam giác.
 

 
Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2
Bài 1:
3 < 7 6 > 2 4 = 4 
1 + 2 > 4 – 2 3 + 5 > 9 – 4 3 + 1 < 5 + 2 
Bài 2:
2 + 5 = 7 3 + 4 = 7 1 + 1 = 2 6 + 2 = 8
9 – 3 = 6 8 – 5 = 3 7 – 1 = 6 6 – 4 = 2
Bài 3:
 
Bài 4:
1 + 1 = 2 5 - 3 = 2 1 + 7 = 8
5 - 4 = 1 5 + 4 = 9 6 - 2 = 4
Bài 5:
Trong hình vẽ, có 5 hình tròn và 6 hình tam giác.