Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021 theo thông tư mới - Sách cánh diều - Mã đề 3 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều                 năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

 

Bài 2 (2 điểm): Tính:

6 + 2 = …. 3 + 5 = …. 1 + 7 = …. 9 – 1 = …..

2 + 3 = …. 6 – 1 = …. 9 – 4 = ….  7 – 2 = …..

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + …. = 7 …. + 2 = 4 9 - …. = 6

1 + …. = 5 6 - …. = 3 1 + … = 1

Bài 4 (2 điểm): Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

 

Bài 5 (2 điểm): Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8


 

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

Bài 1:

 

Bài 2:

6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5

Bài 3:

3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 - 3 = 6

1 + 4 = 5 6 - 3 = 3 1 + 0 = 1

Bài 4:

 

Bài 5:

Các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 là:

1 + 7 = 8 7 + 1 = 8 4 + 4 = 8

2 + 6 = 8 6 + 2 = 8


Nhận xét