MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2020- 2021

Mạch kiến thức,kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN
KQ TL Khác TNKQ TL Khác TN
KQ TL Khác TN
KQ TL Khác
Số học Số câu 3 2 2 1 2 1 5 2 4
Câu số 1,2,
4 7, 8 5,6 11 10,9,
13 1,2,4,5,6 11, 13 7,8,9,10
Số điểm 1,5đ 2,5đ
Hình học Số câu 1 1 1 1
Câu số 3 12 3 12
Số điểm 0,5đ 0,5đ
Tổng Số câu 4 2 2 1 2 1 1 6 2 5
Số điểm 1d

(Hình thức khác: Nối, điền khuyết, đúng/ sai……..)
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2020 – 2021 MÔN: TOÁN – LỚP 1 
Lớp: …….
Họ và tên: ……………………………………………


__________________________________________________
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2020 – 2021   MÔN TOÁN – LỚP 1
Điểm bài kiểm tra Nhận xét của thầy (cô) giáo Số phách
Bằng số Bằng chữ
Chữ kí giám khảo
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (3 ®)
Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
1, (M1) Sè chÝn viÕt lµ:
A. 6                         B. 7              C. 8                      D. 9
2, (M1) KÕt qu¶ phÐp tÝnh 5 - 2 lµ:
A. 3             B. 5                             C. 7                   D. 2
3,  (M1)
 A. Khèi hép ch÷ nhËt                   B. Khèi lËp ph­¬ng

4, (M1)                6 …….. 8
 A.  >                            B.  =                             C.  <

5, (M2) Sè bÐ nhÊt trong c¸c sè  5; 8; 1; 3 lµ:
A. 5                          B. 8                   C. 1                         D. 3  
6, (M2) Sè lín nhÊt trong c¸c sè  7; 9; 0; 5 lµ:
A. 7                          B. 9                       C. 0             D. 5 


   

                       Viết                                  Vao                                     Đây
                                                                   
PhÇn II: Tù luËn (7 ®)
C©u 7: (M1 – 1®) GhÐp ®óng
 

C©u 8: (M1 – 1®)  Sè
 
 
C©u 9: (M2 – 1®) TÝnh 
8  - 3 - 4 = …….....                                       2 – 0 + 7 = ………    
C©u 10: (M2 – 1®) Sè

7 -           = 5                                 6 + 3 < 

C©u 11: (M2 – 1®) 
a , XÕp c¸c sè  5 , 2 , 8 , 4 theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín
b , XÕp c¸c sè  0, 5, 9, 6 theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ
C©u 12: (M3 – 1®) Sè

 

…………..                            …………….                       ……….                

 
C©u 13: (M3 – 1®) ViÕt phÐp tÝnh
                                                     
                

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
LỚP 1 
Năm học: 2020 – 2021
Phần I: Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
Đáp án D A B C C B

Phần II: Tự luận
Câu 7: Mỗi ý ghép đúng kết quả được 0,25 điểm
Câu 8: Mỗi số đúng 0,5 đ
Câu 9: Mỗi phép đúng 0,5 đ
Câu 10: Mỗi số đúng 0,5 đ
Câu 11: Mỗi ý đúng 0,5đ
Câu 12: Mỗi ý đúng 0,25đ
Câu 13: Mỗi phép tính đúng 0,5đ
Tranh 1: 5 - 2  = 3 hoặc 5 - 3 = 2
Tranh 2: 
2 + 3 + 5 = 10                               3 + 2 + 5 = 10
2 + 5 + 3 = 10                                3 + 5 + 2 = 10
5 + 2 + 3 = 10                              5 + 3 + 2 = 10
10 – 5 - 3 = 2                               10 – 3 – 5 = 2
10 – 2 - 5 = 3
10 – 5 – 2 = 3
10 – 5 – 3 = 2
10 – 3 – 5 = 2