PHÒNG GD VÀ ĐT ………
TRƯỜNG ……………  
         KHỐI 1   
              
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
                                         Năm học : 2020- 2021
                                   Thời gian : 40 phút ( không kể thời gian phát đề )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1: Số ? ( 1 điểm )  (M1) 

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống : ( 1 điểm ) (M1)
4 7
   
Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)                     
         a.  2 + 6 =   
          A.  6                            B.   4                  C.  8
        b.   4 … 8
           A.  >                            B.   <                C.  =
Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.  (1 điểm ) (M2) )
              4 + 2 + 3 = 9                           3   +   6   -  3  = 6

              9 - 2 - 3  =  4                           8   -   5   +  0  =  3        
Câu 5:  Hình dưới là khối? ?( 1 điểm ) (M2)
 
A. Khối hộp chữ nhật                            B. Khối lập phương
                                     
Câu 6:  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)  
              4 + 5 – 2 = ?               
A. 7                     B. 5                           C  . 6     

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 7: Nối với hình thích hợp ( 1 điểm ) (M1) 

  
      
         


Câu 8.  Nối tên các đồ vật sau phù hợp với  khối  hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) ( M3)
           


                                             

Câu 9. Số ( 1 điểm ) ( M1)
                                                 

3 + 1 =
5 - 2 =
  
Câu 10.  Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: ( 1 điểm) (M3)
   
a)      b)