PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……………        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- LỚP I

       TRƯỜNG TIỂU HỌC…….                                      MÔN: TOÁN  

                                                                                     NĂM HỌC: 2020-2021

                                                                    Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Câu 1: ( 1 điểm ) Số ? (M1) 
333Câu 2: ( 1 điểm ) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống :

 a. 

4 5

b.


5 7Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)  

a.                   + 4 = 7  (1 điểm )

A. 3 B. 0

C. 7 D. 2

b. 8.....9 (0,5 điểm)

A. > B. < C. =

Câu 4:  (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống


              2+ 2= 4                                 2 - 1 = 1

                   

                 2 + 3 = 8                           4 – 2  = 3


Câu 5:  (0.5 điểm) (M3)  5 + 0 – 1 = ?             

  A. 4                      B. 5                            C. 6      

Câu 6:  ( 1 điểm ) (M2)

  

Hình trên có....khối hộp chữ nhật


Câu 7:  ( 1 điểm ) (M1) nối với hình thích hợp

 

A. hình vuông


B. hình chữ nhật
  II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm)(M1)


           9 + 0 =                         8 – 2 = 

           7 + 3 =                         10 – 0 =

Câu 9: Tính: (1 điểm)(M2)

         9 – 1 – 3  =.............                               3 + 4 + 2 =.............

    

Câu 10:  ( 1 điểm ) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ: 

                     ---------------------o0o-------------------------