đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 sách Cánh Diều Đề 1


Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 sách Cánh Diều Đề 1 Exercise 1: Look at the picture and match 1. A. truck 2. B. stand up 3. C. six 4. D. paper 5. E. eraser Exercise 2: Count and write 1. _______________ cars 2. __________ pens 3. _______________ cats Exercise 3: Write “a” or “an” 1. __________ orange 2. __________ cat 3. __________ dog 4. __________ apple 5. __________ teddy bear -The end- Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 1 Exercise 1: Look at the picture and match 1. B 2. D 3. A 4. E 5. C Exercise 2: Count and write 1. Two cars 2. Six pens 3. Five cats Exercise 3: Write “a” or “an” 1.___an_______ orange 2.____a______ cat 3.____a______ dog 4.___an_______ apple 5.____a______ teddy bear Đề 2 Exercise 1: Count and write 1. ___________ pencils 2. ___________ dogs 3. ___________ books Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words 1. N _ teb _ _ k 2. P _ n 3. C _ a _ r 4. F _ s _ 5. _ o _ ot Exercise 3: Look at the picture and match 1. A. hat 2. B. duck 3. C. eight 4. D. egg 5. E. boy -The end- Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 2 Exercise 1: Count and write 1. Two pencils 2. Four dogs 3. Five books Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words 1. Notebook 2.Pen 3.Chair 4.Fish 5. Robot Exercise 3: Look at the picture and match 1. B 2. E 3. D 4. C 5. A Đề 3 Exercise 1: Read and color 1. It’s a red balloon 2. It’s a green balloon 3. It’s a blue balloon 4. It’s an orange balloon 5. It’s a brown balloon Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words 1. _ o o k 4. _ o l l 2. _ r a y o n 5. _ o b o t 3. _ i t e 6. _ r a s e r Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No” 1. Is it a car? _____, it is 2. Is it a doll? _____, it isn’t 3. Is it a truck? _____, it isn’t 4. Is it a chair? _____, it is 5. Is it a pen? _____, it isn’t -The end- Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 3 Exercise 1: Read and color Hướng dẫn làm bài: Học sinh đọc và tô màu quả bóng bay theo như nội dung từng câu Hướng dẫn dịch: 1. Nó là quả bóng màu đỏ 2. Nó là quả bóng màu xanh lá cây 3. Nó là quả bóng màu xanh da trời 4. Nó là quả bóng màu cam 5. Nó là quả bóng màu nâu Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words 1. b o o k 4. d o l l 2. c r a y o n 5. r o b o t 3. k i t e 6. e r a s e r Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No” 1. Yes 2. No 3. No 4. Yes 5. No

Nhận xét