Họ và tên học sinh:……………..                                   BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 4 
Lớp: 5..                                                                           NĂM HỌC 2019 - 2020
                                                                        Môn : Toán - Lớp 5
                                                                        (Thời gian làm bài: 40  phút)
          
ĐiểmLời nhận xét của giáo viên
…………............................................................................................................
…............................................................................................................………
….........................................................................................................................
PHẦN I. 
TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng của các câu sau: 
Câu 1: Phân số nào dưới đây có giá trị bằng phân số        
A.                          B.                          C.                         D.       
Câu 2: Chữ số 8 trong số thập phân  95,284 có giá trị là : 
A.                        B.                         C.                             D.  8
Câu 3:  42 tháng =  ...  năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:         
A. 4                                   B. 4,2                                 C. 3,5                              D. 35 
Câu 4:  Hình tròn có chu vi là 9,42m. Bán kính của hình tròn đó là:        
A. 0,5m                           B. 1m                           C. 1,5m                       D.  1,25m
Câu 5 : Giá trị của biểu thức: 47,2 x 5 + 107,1 : 2,5 là:                          
A. 137,24                          B. 1372,4                          C. 278,84                         D.  27,884
Câu 6: Năm 2018 thuộc thế kỉ thứ mấy ?                                              
A. 18                                  B. 19                                C. 20                                D.  21
Câu 7:  Hình tam giác có diện tích là  90 m2, độ dài cạnh đáy là 18 m. Chiều cao của hình tam giác đó là:                                                                                
A. 5m                                 B.  10m                          C. 2,5m                             D. 810m
 Câu 8:   4% của 8000l  là:                                                                   
 A. 360 l                              B. 280 l                          C. 320 l                             D. 300 l
 
PHẦN II. TỰ LUẬN
 Bài 1:  Đặt tính rồi tính :                                                                       
a ) 62,8 x 7,4                          b)  8,45 : 2,5          
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………
c)   16 giờ 18 phút -  9 giờ 25 phút d ) 7 giờ 15 phút : 5
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………    Bài 2:  Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
a/  7890kg  =    . . .    tấn.                                          b/  4m3  59dm3    =     . . .     m3 . 
  c/ 8phút 54giây =…. phút                                       d/ 7m2 50mm2 = … dm2…..cm2.
Bài 3: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài   2,5m, chiều rộng 1,6m và chiều cao 1m.  Mức nước trong bể cao bằng   chiều cao của bể. 
a, Tính thể tích mực nước?  
b, Cần phải tháo đi bao nhiêu lít nước để mực nước còn lại chỉ bằng một nửa bể?
      ................................................................................................................................................................
     .................................................................................................................................................................
     .................................................................................................................................................................
     ................................................................................................................................................................
     .................................................................................................................................................................
   ………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 : Hai tỉnh A và B cách nhau 174 km. Cùng lúc, một xe gắn máy đi từ A đến B và một ô tô đi từ B đến A. Chúng gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc ô tô gấp rưỡi xe máy. Hỏi chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki lô mét?
.................................................................................................................................................................
     .................................................................................................................................................................
     .................................................................................................................................................................
     .................................................................................................................................................................
     .................................................................................................................................................................
     ................................................................................................................................................................
  

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 5
 Năm học  2019 - 2020 
 PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Khoanh đúng C B C C C B B C
Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm
 PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểm
Bài 1:   2 điểm (làm đúng mỗi ý tính 0,5 điểm) 
Bài 2:   1 điểm (làm đúng mỗi ý tính 0,25 điểm)

a) 7,89 tấn                                 b) 4,059m3
c) 8,9 phút                                  d) 700dm2 5cm2
Bài 3: 1 điểm (làm đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm)
a, Học sinh có thể giải 1 trong các cách sau:
Cách 1: Thể tích của bể là: 2,5 x 1,6 x 1 = 4 (m3)
            Thể tích mực nước là : 4x = 3,2 (m3)  
Cách 2:  Chiều cao mực nước là:  1x   =   (m)
             Thể tích mực nước là :   2,5 x 1.4 x  = 3,2 (m3)  
b, Một nửa thể tích của bể là:
4 : 2 = 2 (m3)
Cần phải tháo đi số lít nước là:
3,2 – 2 = 1,2 ( lít)
Đáp số: a, 3,2 (m3) ; b,  1,2 ( lít)
Bài 4: (2 điểm) (làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)
Tổng vận tốc của ô tô và xe máy là:
                                      174 : 2 = 87 (km/giờ)
Ta có sơ đồ 
Vận tốc ô tô :
Vận tốc xe máy: 
                                         
Vận tốc của ô tô  là : 87 : (3 + 2) x 3  = 52,2 ((km/giờ)
Quãng đường ô tô đi là : 52,2  x 2 = 104,4 ( km)
Chỗ gặp nhau cách A số ki-lô-mét là : 174 – 104,4 = 69,6 ( km)
Đáp số : 69,6 km