Câu 1
Theo em, bạn nào trả lời đúng nhất ?
Máy tính có những bộ phận chính nào ?Câu 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

 Máy tính xách tay không có bàn phím.
    Máy tính để bàn cồng kềnh hơn máy tính xách tay.
 Máy tính xách tay không cần dùng chuột để điều khiển.
 Máy tính xách tay có vùng cảm ứng chuột.
 Máy tính để bàn có màn hình tách rời.
 Máy tính để bàn chỉ dùng để học tập.


Câu 3

Chọn các ý đúng.

 Thư mục dùng để quản lí và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.
 Thư mục dùng để khởi động một chương trình nào đó.
 Em có thể tạo được một hoặc nhiều thư mục trên máy tính.
 Chỉ có máy tính mới tạo ra được các thư mục.
 Trong mỗi thư mục có thể có nhiều thư mục con khác nhau.
 Em không thể xóa các thư mục đã được tạo ra.
 Em có thể đóng các thư mục sau khi mở.
Câu 1

Em hãy thực hiện các thao tác sau :

a. Tại màn hình nền, tạo hai thư mục có tên LOP4A, LOP4B.

b. Trong thư mục LOP4A, tạo ba thư mục con có tên là TO1, TO2, TO3.

c. Trong thư mục LOP4B, tạo ba thư mục con có tên là TOA, TOB, TOC.


Câu 2

Từ các thư mục đã tạo ở bài thực hành 1, em hãy thực hiện :

a. Mở thư mục con TO3.

b. Mở thư mục con TOB.


Câu 3

Xóa các thư mục mà em đã tạo ở bài thực hành 1.


Đề bài

Giải ô chữ

Hàng ngang

a. Vật có các bộ phận : màn hình, bàn phím, chuột, …

b. Bộ phận dùng để đưa tín hiệu vào máy tính.

c. Từ dùng để nói về việc giữ lại các thông tin trong máy tính.

d. Kết quả của máy tính sẽ được hiện ra ở đây.

e. Thiết bị giúp em điều khiển máy tính một cách nhanh chóng.

g. Khi điều khiển chuột máy tính xách tay, em di chuyển ngón tay lên vùng này.Câu 1

Câu 2

Lời giải chi tiết:

Máy tính xách tay không có bàn phím.
 ĐMáy tính để bàn cồng kềnh hơn máy tính xách tay.
 SMáy tính xách tay không cần dùng chuột để điều khiển.
 ĐMáy tính xách tay có vùng cảm ứng chuột.
 ĐMáy tính để bàn có màn hình tách rời.
 SMáy tính để bàn chỉ dùng để học tập

Câu 3

Lời giải chi tiết:

Đ Thư mục dùng để quản lí và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.
 SThư mục dùng để khởi động một chương trình nào đó.
 ĐEm có thể tạo được một hoặc nhiều thư mục trên máy tính.
 SChỉ có máy tính mới tạo ra được các thư mục.
 ĐTrong mỗi thư mục có thể có nhiều thư mục con khác nhau.
 SEm không thể xóa các thư mục đã được tạo ra.
 ĐEm có thể đóng các thư mục sau khi mở.

Câu 1

Lời giải chi tiết:

a. Ở màn hình nền, bấm chuột phải, chọn New  Forder  Gõ tên LOP4A.

Thực hiện tương tự với thư mục LOP4B.

b. Kích đúp chuột vào thư mục LOP4A, bấm chuột phải, chọn New  Forder  Gõ tên TO1.

Thực hiện tương tự để tạo hai thư mục khác TO2, TO3.

c. Kích đúp chuột vào thư mục LOP4B, bấm chuột phải, chọn New  Forder  Gõ tên TOA.

Thực hiện tương tự để tạo hai thư mục khác TOB, TOC.


Câu 2

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Thư mục con TO3 nằm trong thư mục LOP4A. Do đó, để mở thư mục con TO3, em phải mở thư mục LOP4A trước.


Câu 3

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Nháy nút phải chuột tại thư mục cần xóa rồi chọn Delete.
Đề bài

Giải ô chữ