Dùng ký pháp kỹ thuật

Một thao tác phím đơn giản sẽ biến đổi giá trị hiển thị sang ký pháp kỹ

thuật. Ký pháp kỹ thuật chuyển đổi phần số mũ của giá trị kết quả tính

toán được hiển thị thành mũ mười và là bội số của 3, sau đó hiển thị ra

kết quả.

Ví dụ 1: Biến đổi giá trị 1234 sang ký pháp kỹ thuật, dịch chuyển dấu

chấm thập phân sang phải.

1234

Ví dụ 2: Biến đổi giá trị 123 sang ký pháp kỹ thuật, dịch chuyển dấu chấm

thập phân sang trái.

123

(←)

(←)

Lưu ý

• Kết quả tính toán được hiển thị phía trên giá trị khi Off được chọn cho

cài đặt Engineer Symbol trên menu cài đặt.