6.c Mũ - Lũy thừa

 Các hàm số mũ, hàm lôgarit
Hàm số mũ
• Các hàm số mũ có thể được sử dụng trong phương thức tính toán
Calculate, Statistics, Distribution, Equation/Func, Inequality, Matrix,
Table, Vector, Verify, và Ratio. Các hàm này cũng có thể được sử dụng
trong phương thức Complex, miễn là không sử dụng các số phức cho
đối số của chúng.
Ví dụ 1: e5 × 2 = 296,8263182
(MathI/MathO)
( ) 5 2
(LineI/LineO)
( ) 5 2
Ví dụ 2: 1,2 × 103 = 1200
(MathI/MathO)
1.2 ( ) 3
57
(LineI/LineO)
1.2 ( ) 3

Nhận xét