Mô tả


+ Tính tích phân : Nhêp phím y sau đò nhêp hàm f x  và các cên tích phån Ví dụ: Tính tích phân   x x dx 2 2 0 3 2   Nhêp y   X X dx 2 2 0 3 2   . bçm = Vêy   x x dx 2 2 0 3 2 4.