Phép tính ∏
Với ∏(, bạn có thể tính được tích của một biểu thức f(x) đầu vào cho một
miền cụ thể.
66
Cú pháp đưa vào
(1) Khi MathI/MathO hoặc MathI/DecimalO được chọn
(2) Khi LineI/LineO hoặc LineI/DecimalO được chọn
f(x) : Hàm của x (Tất cả các biến không phải x đều được xem là hằng
số.)
a : Điểm đầu miền tính toán
b : Điểm cuối miền tính toán
• a và b là các số nguyên trong miền a < 1 × 1010, b < 1 × 1010, a ≦ b.
• Bước tính toán được cố định ở 1.
• Không thể sử dụng (, d/dx(, Σ(, và ∏( trong f(x), a, hoặc b. Không thể
sử dụng Pol(, Rec(, và ÷R trong f(x).
• Nhấn sẽ ngắt phép tính ∏ đang diễn ra.
Ví dụ về phép tính ∏
Ví dụ: ∏(x + 1, 1, 5) = 720
(MathI/MathO)
( ) 1 1 5
(LineI/LineO)
( ) 1 (,) 1 (,)
5