SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG THPT ĐOÀN THƯỢNG (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA GT CHƯƠNG IV NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: TOÁN 11 Thời gian làm bài : 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Câu 1: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. 1 5 2 3 limx 2 1 2 x  x      B. 2 2 3 2 1 limx 4 16 x x  x      C. 3 0 1 1 1 limx 6 x x  x      D. 3 2 1 1 limx 1 12 x x  x     Câu 2: Cho hàm số y f x    liên tục trên khoảng a b ; . Điều kiện cần và đủ để hàm số liên tục trên đoạn a b ;  là ? A. lim     x a f x f a    và lim     x b f x f b    . B. lim     x a f x f a    và lim     x b f x f b    . C. lim     x a f x f a    và lim     x b f x f b    . D. lim     x a f x f a    và lim     x b f x f b    . Câu 3: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là 1 ? A.   2 1 2 1 1 lim  x  x x B. 2 1 1 limx x  x   C. 2 1 1 3 limx 1 x x  x     D. x x x 1 1 lim0    Câu 4: Tính tổng: S = 1 + 1 1 1 ... 3 9 27    A. 2 1 B. 1 C. 2 D. 2 3 Câu 5: Cho hàm số   2 3 2 2 2 3 2 x x khi x f x x x a khi x             . Với giá trị nào của a thì hàm số đã cho liên tục trên ? A. 0 B. 1 C. 5 D. 3 Câu 6: Cho hàm số   2 3 , 1 2 , 0 1 1 sin , 0 x x x f x x x x x x              . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Mã đề 787 2/4 - Mã đề 787 - https://toanmath.com/ A. f x  liên tục trên  \ 0;1   . B. f x  liên tục trên  . C. f x  liên tục trên  \ 0  . D. f x  liên tục trên  \ 1  . Câu 7: 2 4 1 2 lim 2 3 n n n     bằng A. . B. 3 2 . C. 2. D. 1. Câu 8: Tính giới hạn: lim           ( 1) 1 ... 2.3 1 1.2 1 n n A. 1 B. 2 3 C. 0 D. 2 Câu 9: Tính giới hạn 2 2 5 6 limx 2 x x I  x     . A. I  0. B. I 1. C. I  1. D. I  5 . Câu 10: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: I .   1 1 x f x x    liên tục với mọi x 1. II  . f x x    sin liên tục trên  . III  .   x f x x  liên tục tại x 1. A. Chỉ I và II  . B. Chỉ I và III  . C. Chỉ I đúng. D. Chỉ II  và III  . Câu 11: Với k là số nguyên dương, c là hằng số. Kết quả của giới hạn lim k x c  x là: A. B. 0 C. D. 0 k x Câu 12: Hàm nào trong các hàm số sau không có giới hạn tại điểm x  2 A. y x   2 B. 1 3 y x   C. 1 2 y x   D. 1 2   y x Câu 13: Với k là số nguyên dương. Kết quả của giới hạn 0 lim k x x x  là: A. B. 0 k x C. D. 0 Câu 14: Tính giới hạn   1 1 1 1 lim ... 1.2 2.3 3.4 1 n n            . A. 1. B. 2 . C. 3 2 . D. 0 . Câu 15: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là  ? A. 3 4 lim x 2 x  x    B. 2 3 4 lim x 2 x x      C. 3 4 lim x 2 x  x    D. 2 3 4 lim x 2Câu 16: Giả sử ta có lim   x f x a   và lim   x g x b   . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A.     limx f x a  g x b  . B. lim . .     x f x g x a b       . C. lim     x f x g x a b         . D. lim     x f x g x a b         . Câu 17: Giới hạn của hàm số nào dưới đây có kết quả bằng 1? A. 2 1 3 2 limx 1 x x  x    B. 2 1 3 2 limx 1 x x  x    C. 2 2 3 2 limx 2 x x  x    D. 2 1 4 3 limx 1 x x  x    Câu 18: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là 1 2  ? A. lim 2 2 2n n n n    ; B. lim n n 2 3 2 3   ; C. lim 2 1 3 2 3   n n n ; D. lim 3 2 3 n  n Câu 19: Cho hàm số   2 f x x   4 . Chọn câu đúng trong các câu sau: (I) f x liên tục tại x  2. (II) f x  gián đoạn tại x  2. (III) f x liên tục trên đoạn 2;2. A. Chỉ II  . B. Chỉ I và III  . C. Chỉ I . D. Chỉ II  và III  Câu 20: Tính giới hạn: 2 2 2 1 1 1 lim 1 1 ... 1 2 3 n                            . A. 1. B. 1 4 . C. 3 2 . D. 1 2 . Câu 21: Cho phương trình 3     4 4 1 0. x x Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: A. Phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt. B. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trong2;0 . C. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trong 1 1 ; . 2 2        D. Phương trình đã cho chỉ có một nghiệm trong khoảng 0;1 . Câu 22: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là 0 ? A. lim n n n 3.2 3 2 1   ; B. lim n n n 2 1 2 3   ; C. lim    3 2 2 2 1 3 n n n n    D. lim n n 1 2 2 3   ; Câu 23: Với k là số nguyên dương chẵn. Kết quả của giới hạn lim k x x  là: A. B. 0 C. 0 k x D. Câu 24: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là 0? 4/4 - Mã đề 787 - https://toanmath.com/ A. lim 2 1 1 2    n n n . B. lim 3 3 2 2 1 n n n n    ; C. lim n n n n    2 2 3 2 ; D. lim n n n n 3 2 3 3 2   ; Câu 25: Cho các số thực a , b , c thỏa mãn 2 c a  18 và   2 lim 2 x ax bx cx      . Tính P a b c    5 . A. P  5. B. P 12 C. P 18 D. P  9 Câu 26: Hàm số nào trong các hàm số sau liên tục trên R? A. 3 ( ) 2 f x x   B. 1 ( ) 2 f x x   C. 2 1 ( ) 2   f x x D. 1 ( ) 2 f x x   Câu 27: Trong các mệnh đề sau đây, hãy chọn mệnh đề sai A. 2 3 3 3 3 lim . 2 5 2 2 n n n n      B. 3 2 2 lim 1 3 n n n     ; C.   3 lim 2 3 n n    D. 3 2 1 lim 2 n n n     ; Câu 28: Cho hàm số   1 1 0 2 0 x khi x f x x a x khi x            . Với giá trị nào của a thì hàm số đã cho liên tục tại x  0? A. 3 2 B. 1 2 C. 2 3 D. 1 2  Câu 29: Cho hàm số   2 1 0 1 0 4 1 0 x khi x f x khi x x khi x            Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau A. Hàm số đã cho liên tục trên nửa khoảng 0; .  B. Hàm số đã cho liên tục trên nửa khoảng ;0 . C. Hàm số gián đoạn tại x  0. D. Hàm số đã cho liên tục tại x  2 Câu 30: Cho hàm số 5 6 1 ( ) 2 2     x x x f x . Khi đó hàm số y f x    liên tục trên các khoảng nào sau đây? A. ;3 . B. 3;2. C. 2;3. D.   2; . ------ HẾT ------