Hóa 8 Chương 1 Bài 4: Nguyên tử - Lý thuyết Hóa 8

 

Bài 4: Nguyên tử - Lý thuyết Hóa 8 1. Khái niệm về nguyên tử
- Các chất đều được cấu tạo nên từ nguyên tử

- Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
- Nguyên tử gồm:
   + Hạt nhân mang điện tích dương.
   + Vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.2. Hạt nhân nguyên tử

- Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi proton và nơtron.
    + Proton được kí hiệu là p, có điện tích như electron nhưng khác dấu, ghi bằng dấu dương (+).
    + Nơtron không mang điện, kí hiệu là n.

- Trong một nguyên tử : Số p = số e

- Proton và nơtron có cùng khối lượng, khối lượng của electron rất bé không đáng kể. Do đó khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

Video : https://www.youtube.com/watch?v=b3RZiO1PKAo

Nhận xét