ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

VĂN LANG

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2018 – 2019

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 9

 

Câu 1-2điểm: Viết công thức cấu tạo dạng khai triển và thu gọn của các chất có tên gọi sau: brombenzen, tetrabrometan, axit axetic, propan.

Câu 2-3điểm: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng – nếu có)

C2H4 à C2H5OH à CH3COOH à CH3COONa à CH3COOH à CH3COOC2H5 à C2H5OH

Câu 3-2điểm: Mô tả hiện tượng và viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm sau:

a)      Đun nóng hỗn hợp benzen với brom lỏng màu đỏ nâu, có bột sắt làm xúc tác.

b)     Thực hiện phản ứng tráng gương, cần đun nóng dung dịch glucozo với bạc oxit trong dung dịch amoniac.

Câu 4-2điểm: Dẫn 2,5 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn gồm metan và axetylen đi qua 180gam dung dịch brom nồng độ 15%.

a)      Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b)     Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

c)      Để có được lượng khí axetylen cho phản ứng trên, cần dùng bao nhiêu gam đất đèn?

Câu 5-1điểm: Để có được 750ml rượu 13O, ta cần lên men ở nhiệt độ phòng bao nhiêu gam glucozo?

……Hết…..