PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG  THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

Họ tên HS:..................................................

Lớp: …………       Số báo danh: …………

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ HÓA 9

Năm học: 2018 - 2019

Môn: Hóa học  - Ngày: …/... /2019

Thời gian: 45 phút

MẬT MÃ

STT

Chữ ký

của GT:

%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

MẬT MÃ

STT

 

 

Chữ ký

của GK:

ĐỀ B

Câu 1:(3điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau :

CaC2  →  C2H2 → C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5  → CH3COONa

Câu 2:(1 điểm) Viết công thức cấu tạo , công thức cấu tạo thu gọn : Etylat Natri , Axit Axetic

Câu 3:(1,5điểm)

a.     Giải thích ý nghĩa của cách viết sau : 30o , 15o

b.     Hãy tính thể tích nước thêm vào khi pha 250ml rượu 25o thành rượu 10o .

Câu 4:(1,5điểm)Bằng phương pháp hóa học , nhận biết các dung dịch sau : rượu etylic , axit axetic , benzene.

Câu 5:(3điểm)

1.     Người ta lên men rượu etylic để điều chế axit axetic. Cho kẽm tác dụng hết với 500 ml dung dịch axit axetic thu được thì có 1,792 lít khí (đktc) bay ra.

a.     Tính nồng độ mol của dung dịch axit axetic thu được ?

b.     Tính khối lượng rượu etylic và khối lượng của  kẽm đã phản ứng ?

 

2.     Hàm lượng glucozo trong máu con người khoảng 0,1 % (khoảng 0,8g/ml). Một người bị đường huyết thấp khi hàm lượng glucozo thấp hơn 0,8g/ml; bị đường huyết cao khi hàm lượng glucozo cao hơn 1,2g/ml.Để xét nghiệm hàm lượng glucozo trong một mẫu máu, người ta cho 1 ml mẫu máu này vào ống nghiệm chứa Ag2O /NH3 dư, đun nóng nhẹ thấy có 1,08 gam kết tủa Ag. Viết phương trình phản ứng, tính toán và đưa ra kết luận về đường huyết của người đó.

Cho C = 12 , O =16 , H = 1 ,Zn =65 , Ag = 108