PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1                     ĐỀ KIỂM TRA HOC KỲ II

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                      NĂM HỌC: 2018 - 2019

 

MÔN: HOÁ HỌC - KHỐI 9

(Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1 (2 điểm) Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau:

C2H6,  C3H4 , C4H10, C6H5Cl

Câu 2 (1,0 điểm) Độ rượu là gì? Tính thể tích rượu etylic có trong 750 ml rượu 400.

Câu 3 (2,0 điểm) Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa sau:

    C2H4  C2H5OH   CH3COOH  CH3COOC2H5 CH3COONa

Câu 4 (2,0 điểm)

          Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng sau đựng riêng biệt: Rượu etylic, axit axetic, dd glucozơ, nước. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

Câu 5 (2,0 điểm)

          Để hòa tan hết a gam natri cacbonat cần dùng 300 gam dung dịch axit axetic thu được 8,4 lít khí cacbonđioxit (đo ở đktc).

a)    Viết phương trình hóa học xảy ra.

b)    Tìm a và tính nồng độ phần trăm của axit axetic đã dùng.

Câu 6 (1 điểm)

          Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A tạo ra 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A. Biết phân tử A có một nhóm - OH.

 

(Biết: Na = 23; C = 12; O = 16; H = 1)

 

-----------------------------HẾT-----------------------------