Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1               ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HOC KÌ II (2018-2019)

Trường THCS Minh Đức                               HÓA 8 _ 45 PHÚT

Câu 1: (1đ) Hãy nêu hiện tượng hóa học và viết phương trình phản ứng khi  cho viên natri (nhỏ bằng hạt đậu xanh) tác dụng với nước, sau đó thêm vài giọt phenol phthalein

Câu 2: (2đ) Hãy phân loại và gọi tên các chất sau: H3PO4, Fe(OH)3, K2O, NaHSO4, BaCl2, NO2, Ba(OH)2 , HBr

Câu 3: Bằng PPHH hãy nhận biết các chất rắn sau: P2O5, Al2O3, BaO. Viết  PTHH ? (1,5đ)

Câu 4: (2đ) Hãy hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

KMnO4à  O2à  Fe3O4à Fe  à  H2

Câu 5: (3đ) Hòa tan một lượng vừa đủ kim loại magie vào dung dịch có chứa 18,25g axit clohidric. Hãy

a)     Viết PTHH của phản ứng?   

b)    Tính khối lượng magie tham gia phản ứng?

c)     Tính thể tích khí thoát ra ở đktc?

d)    Khí thoát ra đem đốt trong lọ khí oxi. Tính khối lượng hơi nước tạo thành? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

to

 
Câu 6: (0,5đ) Từ quặng pirit sắt FeS2 người ta dùng phương pháp nhiệt luyện để thu được Fe2O3 theo PTHH sau:

FeS2   +        O2      à       Fe2O3            +        SO2

a)      Hãy cân bằng phương trình hóa học trên?

b)      Theo em có thể dùng chất nào để điều chế Fe từ Fe2O3. Viết PT phản ứng minh họa?

Cho :  O=16 , H=1 ,  Mg=24 , Zn=65 , Cl=35.5