ĐỀ ĐỀ NGHỊ THI HỌC KÌ 2 KHỐI 8 (2018 – 2019) Trường Trần Đại Nghĩa

Cho nguyên tử khối:  H=1; O=16; Na=23; Cl=35,5; K=39.

 

Câu 1. (3,0 điểm)

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ,viết các phương trình hóa học  :

 

 

Câu 2. (1,0 điểm)

Hoàn thành bảng sau:

Công thức hóa học

Tên

Loại chất (oxit, axit, bazơ, muối)

.........................

Kẽm(II) hidroxit

.............................................................

     HNO2

......................................................................

.............................................................

HI

......................................................................

.............................................................

.........................

canxi đihidrophotphat

.............................................................

 

Câu 3. (1,0 điểm)

Có 3 lọ riêng biệt mất nhãn đựng các chất rắn màu trắng sau : NaOH; P2O5; NaCl. Trình bày phương pháp nhận biết các lọ trên.

 

Câu 4. (1,0 điểm)

Nhiệt phân hoàn toàn 100 gam kali clorat (có 38,75% khối lượng là tạp chất trơ)

   a. Tính khối lượng kali clorat nguyên chất.

   b. Tính thể tích khí oxi sinh ra (đktc).

 

Câu 5. (2,0 điểm)

   a.      Hiên nay, tình trạng ô nhiễm bầu không khí đang là vấn đề lo ngại của toàn thế giới. Theo hướng nghiên cứu mới, người ta đang nghiên cứu nguồn nhiên liệu sạch  thay thế cho xăng, dầu…nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Nhiên liệu sạch đó là gì? Giải thích vì sao?

   b.      Vì sao người ta không dùng khí hidro cho các khinh khí cầu, tàu bay.

 

Câu 6. (2,0 điểm)

Cho 0,775 gam Na2O hòa tan vào 39,225 gam nước.

   a. Viết phương trình hóa học xảy ra.

   b. Dung dịch thu được có chứa chất tan gì? (Viết công thức hóa học và gọi tên)

   c. Tính khối lượng dung dịch thu được.

   d. Tính nồng độ % của dung dịch thu được.

 

--- HẾT ---

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.